หลักสูตรการศึกษา

วิชาที่ต้องเรียนตอนนี้เหลือทั้งหมดกี่วิชาค่ะแล้วต้องลงวิชาอะไรบ้าง
จะได้วางแผนเรียนถ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 23 พฤษภาคม>

 

การเลือกวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียน

รบกวนสอบถามดังนี้
-ต้องลงทะเบียนเรียนทั้งหมดกี่วิชา
-แต่ละวิชาคืออะไรบ้าง

 

หลักสูตรนิติศาสตร์

มสธ.จะปรับปรุงหลักสูตรการเรียนใหม่ ทำให้บางวิชาต้องเรียนใหม่ไม่สามารถเทียบโอนได้ค่ะ
..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 พฤษภาคม>

 

หลักสูตรการศึกษา

ขอสอบถามค่ะ เรียนนิติศาสตร์ หลักสูตรปี2563 แต่ปี่2564 เปลี่ยนหลักสูตร ต้องการทราบว่าจะต้อ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 05 พฤษภาคม>

 

การลงทะเบียน

อยากทราบว่าลงทะเบียนผิดไป 1 วิชาคือสังคมศึกษาซึ่งไม่ได้อยู่ในหลักสูตรของเอกไทยคดีศึกษาแล้ว..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 11 มีนาคม>

 

การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป

ผมจะรบกวนสอบถามว่า การอบรมหลักสูตรทั่วไป(การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ) ยังมีการอบรมปกติมั้ยค..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 21 พฤษภาคม>

 

สอบถามรหัสวิชาเอกครับ

รหัส 6130006312 เรียนสาขาวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐปศาสนศาสตร์ อยากทราบรหัสวิชาเอกเพื่อกรอ..... <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 10 มีนาคม>

 

ตรวจสอบการจบ

ต้องการสอบถามว่า สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนว่าลงทะเบียนได้ครบตามหลักสูตรของตนเองได้อย่างไรบ..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 12 มีนาคม>

 

6330023513

อยากทราบว่า เทอม2นี้ ผมต้องทะเบียนวิชาอะไรบ้าง การท่องเที่ยว เทอม 2 <ตอบโดยวิภาดา ...เมื่อ 24 กุมภาพันธ์>

 

จะศึกษาซีดีมัลติมีเดีย อย่างไรคะ

ลงทะเบียนเรียนครั้งแรกค่ะ วิชา 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
ได้รับหนังสือ ซีดีเสี..... <ตอบโดยนางสาวว...เมื่อ 10 มีนาคม>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา