ขอทราบผลการขอถอนชุทวิชา

กระผมได้ส่งเอกสาร ขอถอนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกษ ไปแล้ว เมื่อเดือน เมษายน ไม่ทราบ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 24 พฤษภาคม>

 

การลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา ปีการศึกษา 2564

เรียนสอบถามค่ะ ได้ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/64 ไปจำนวน 3 รายวิชาแล้ว แต่ต้องการลงทะเบียนเ..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 20 พฤษภาคม>

 

ชำระเงินเพิ่มเติมแล้ว

นักศึกษาได้ชำระเงินเพิ่มเติมจำนวน 500 บาทแล้ว ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7 เมื่อ 11 พค.65 <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 18 พฤษภาคม>

 

สอบถามความคืบหน้าการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 2/2564 ป

ดิฉัน น.ส. กนิษฐา ประเสริิฐสม รหัส 6340010047 นักศึกษา ป.ตรี ได้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 4145..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 12 พฤษภาคม>

 

สอบถามความคืบหน้าการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 2/2564 ป

ดิฉัน น.ส. กนิษฐา ประเสริิฐสม รหัส 6340010047 นักศึกษา ป.ตรี ได้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 4145..... <ตอบโดยประสิทธ...เมื่อ 12 พฤษภาคม>

 

ลงทะเบียน2/2564 เพิ่มเติมไป ไม่ทราบว่าทางมาหลัยได้

ลงทะเบียน2/2564 เพิ่มเติมไป เพราะมหาลัยบังคับซื้อวัสดุ เเล้วจ่ายเงินเพิ่มไปแล้ว ไม่ทราบทาง..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 25 เมษายน>

 

ขอถอนชุดวิชา 2/2564

ขอถอนชุดวิชา 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 เนื่อง..... <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 22 เมษายน>

 

ลงทะเบียนวิชาซ้ำ

ผมสามารถเปลี่ยนชุดวิชาได้ไหมครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 27 เมษายน>

 

ลงทะเบียนวิชาซ้ำ

ผมลงทะเบียนวิชาซ้ำกับเทอมที่1 2วิชา ผมสามารถถอนและขอเงินคืน และลงทะเบียนวิชาใหม่ได้ไหมครับ <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 27 เมษายน>

 

ขอถอนชุดวิชาช่องทางนี้ได้ไหมครับ ภาค 2/64 ชุดวิชา

ถอนชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์ 2/64 <ตอบโดยนวรัตน์...เมื่อ 07 เมษายน>

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา