การประเมินผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     
                                                                  
                          
                                                        - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
                                                        - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Training (UTQ)
                                                        - ครูระดับสูงที่ได้รับทุนการศึกษาต่อ
 
 
                          
                                                        - ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                                                        - ผู้บริหารสถานศึกษา
                                                        - ผู้ประสานงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยพัฒนา                            
 
           โปรดตรวจสอบบทบาทของท่านในโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ในส่วนที่ 1 คือ ผู้เข้ารับการพัฒนา และส่วนที่ 2 คือ ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา แล้ว คลิกเลือกหัวข้อที่ปรากฏบนปุ่มสีแดง  ให้สอดคล้องกับสถานภาพของท่านเพื่อเข้าตอบแบบสอบถามในหน้าถัดไป
 
   
                                  **  หากพบปัญหาในการบันทึกข้อมูล ติดต่อ
                                             1) อาจารย์ณรงค์ ทีปประชัย    e-Mail : narong.tee@stou.ac.th                โทร   02-5047261
                                             2) อาจารย์ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์    e-Mail : chusak.sir@stou.ac.th                 โทร   02-5047263