สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษ/2564 สามารถดูรายละเอียดและคำชี้แจงได้ที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบที่สนามสอบและการสอบออนไลน์ใหม่..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คลิกที่นี่ ข้อความนี้ปรากฏขึ้น..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ด้วยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพภาคต้น ปีการศึกษา..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1