สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ

เลื่อนการสอบในเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งหมด

คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด

ดูรายละเอียดลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2562ลักษณะข้อสอบซ่อมคลิกได้ที่นี่.pdf

ดูรายละเอียดลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (แผน ก2..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562 (แผน ก2) คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562 (แผน ก1) คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดคำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2562 ซึ่งจะมีรายละเอียดชุดวิชาที่เปิดสอน ตารางสอบ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1