สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562 (แผน ก2) คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดของลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562 (แผน ก1) คลิกที่นี่ ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ดูรายละเอียดคำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2562 ซึ่งจะมีรายละเอียดชุดวิชาที่เปิดสอน ตารางสอบ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

แผนการศึกษา ก3 คืออะไร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (แผน ก3) ..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิชาการประเมินผล..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

Load ข่าวเพิ่ม
คำถามล่าสุด
นักศึกษาที่จบการศึกษาในภาคปลาย 2561 จะได้รับ trans

ช.ม.ที่แล้ว

อยากสอบถามว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคปลาย 2561..ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ »»

ทำไมลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ได้

5 ช.ม.ที่แล้ว

ระบบรับลงทะเบียนออนไลน์ ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้คะ ทำอย่างไรคะ

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1