สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ภาค 1/2564
รายชื่อชุดวิชา
1 90307 การผลิตพืช
2 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
3 91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
4 91209 การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร
5 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
6 91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร
7 91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
8 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
9 91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
10 91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
12 91427 การป่าไม้ชุมชน
13 91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
14 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการป่าไม้
15 91465 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
16 91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
17 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
18 92220 กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
19 92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
20 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
21 93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
22 93352 หลักการจัดการการผลิตพืช
23 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
24 93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
25 93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
26 93458 การจัดการกุารผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
27 93461 การจัดการผลผลิตและตลาดสินค้าปศุสัตว์
28 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
29 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
30 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุกิจการเกษตร
31 94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
32 94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1