สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ภาค 1/2564
รายชื่อชุดวิชา
1 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาการชุมชน
2 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
4 70324 อนามัยครอบครัว
5 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
6 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
7 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
8 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
9 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
10 71202 โภชนาการมนุษย์
11 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
12 71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร
13 71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
14 71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
15 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร
16 71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ
17 71313 การจัดการสุขลักษณะอาหารและความปลอดภัยอาหาร
18 72201 ครอบครัวศึกษา
19 72202 พัฒนาการวัยเด็ก
20 72301 พัฒนาการวัยรุ่น
21 72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
22 72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1