สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ภาค 1/2564
รายชื่อชุดวิชา
1 10103 ทักษะชีวิต
2 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121 อารยธรรมมนุษย์
4 10131 สังคมมนุษย์
5 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
6 10151 ไทยศึกษา
7 10152 ไทยกับสังคมโลก
8 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
11 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
12 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
13 10201 ประวัติศาสตร์ไทย
14 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
15 11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
16 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย
17 12305 ศิลปะกับสังคมไทย
18 12306 วรรณคดีไทย
19 12313 ท้องถิ่นไทย
20 12407 แนวคิดไทย
21 12410 ลักษณะภาษาไทย
22 12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
23 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
24 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
25 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
26 13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
27 13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
28 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
29 13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
30 13421 การจัดการงานสำนักงาน
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1