สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ภาค 1/2564
รายชื่อชุดวิชา
1 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
2 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
3 31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา
4 31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล
5 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
6 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักการเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
7 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
9 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
10 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1