สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
กิจกรรมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาค 1/2564
รายชื่อชุดวิชา
1 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
4 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
5 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
7 97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
8 97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
9 97419 การจัดการคุณภาพและมาตราฐานอุตสาหกรรม
10 97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
11 97433 การศึกษาความเป็๋นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
12 99202 การวิเคราะห์ข้อมู
13 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
14 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
15 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
16 99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
17 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
18 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1