สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี

มกราคม

1 ม.ค.- 1 ก.พ. 2563 - ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2562

15 ม.ค. - 31 มี.ค.2563 - รับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 623

18 ม.ค. 2563 - วันสุดท้ายของการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2562

1 พ.ย. 2562 - 12 ม.ค. 2563 - รับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 163

19 ม.ค. 2563 - วันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 163

25 - 26 ม.ค. 2563 วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กุมภาพันธ์

15 ก.พ. 2563 - วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา ภาค 2/2562

16 ก.พ. 2563 - วันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

15 ก.พ. 2563 - วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2562

29 ก.พ. 2563 - วันสุดท้ายของการเลือกแผนการศึกษา ภาค 2/2562

มีนาคม

1 มี.ค. - 10 พ.ค. 2563 - รับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 363

1 - 18 มี.ค. 2563 - ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 1/2562

10 มี.ค. 2563 - ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ปรนัย)

14 มี.ค. - 21 มิ.ย. 2563 - สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

15 มี.ค. 2563 - ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อัตนัย)

15 มี.ค. 2563 - วันสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 263

15 มี.ค. 2563 - วันเปิดการศึกษาภาคการศึกษา 2/2562

21 มี.ค. 2563 - วันสุดท้ายของการย้ายสนามสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562

20 มี.ค. 2563 - ประกาศผลการสอบไล่ภาค 1/2562 (ชุดฝึก/ประสบการณ์)

28 มี.ค. - 17 พ.ค. 2563 - ช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ครั้งที่ 1

30 มี.ค. 2563 - วันสุดท้ายของการเพิ่มชุดวิชาภาค 2/2562

เมษายน

28 มี.ค. - 17 พ.ค. 2563 - ช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ครั้งที่ 1

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563 วันเปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 624

14 มี.ค.- 21 มิ.ย. 2563 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 2563 - วันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้นปี 2563 (ช่วงที่หนึ่ง)

15 เม.ย. 2563 - วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา ภาค 2/2562

พฤษภาคม

28 มี.ค. - 17 พ.ค. 2563 - ช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ครั้งที่ 1 (ยกเลิก)

1 พ.ค. - 5 ก.ค. 2563 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 463 (เลื่อน)

2 – 3 พ.ค. 2563 - วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เลื่อนไปเดือนกรกฎาคม 2563)

17 พ.ค. 2563 - สอบ STOU-EPT รุ่น 363 (เลื่อน)

31 พ.ค. 2563 - วันสอบกลางภาค 2/2562 (เลื่อนไปเดือนกรกฎาคม 2563)

มิถุนายน

1 พ.ค. - 5 ก.ค. 2563 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 463 (เลื่อน)

6 - 28 มิ.ย. 2563 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

1 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2563 - ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ/2562

10 มิ.ย. 2563 - แจ้งผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ปรนัย) (เลื่อน)

14 มี.ค. - 21 มิ.ย. 2563 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam) (เลื่อน)

17 มิ.ย. 2563 - แจ้งผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อัตนัย) (เลื่อน)

27 มิ.ย. 2563 - แจ้งผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ชุดฝึก/ประสบการณ์) (เลื่อน)

กรกฎาคม

1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2563 - ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2563

1 ก.ค. - 13 ก.ย. 2562 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 563 (เลื่อน)

1 ก.ค. – 1 ก.ย. 2563 - รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น (ช่วงที่สอง)

1 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2563 - ลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ/2562

11-12 ก.ค. 2563 - วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

12 ก.ค. 2563 - สอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 463 (เลื่อน)

17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2563

16 ก.ค. 2563 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2562

18 - 19 ก.ค. 2563 - วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 (เลื่อนไปเป็นวันที่ 12-13 กันยายน 2563)

26 ก.ค. 2563 - วันสอบกลางภาค 2/2562

สิงหาคม

1 ส.ค. 2563 - วันเปิดภาคการศึกษาพิเศษ 2562

1 ก.ค. - 13 ก.ย. 2563 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 563

15 ส.ค. 2563 - วันสอบทดแทนการสอบซ่อมออนไลน์ 1/2562 สัมฤทธิบัตร 109 ที่ประสบปัญหาการสอบออนไลน์คาบแรก......

15 ส.ค. 2563 - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1/2563

25 ส.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการเลือกแผนการศึกษา ภาค 1/2563

กันยายน

1 ก.ค. - 13 ก.ย. 2563 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 563

1 ก.ย. - 8 พ.ย. 2563 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 663

1 - 17 ก.ย. 2563 - ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษา 2/2562

12 - 13 ก.ย. 2563 - วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 110 (รหัส 623)

15 ก.ย. 2563 - วันเปิดภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563

20 ก.ย. 2563 - วันสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 563

ตุลาคม

1 ก.ย. - 8 พ.ย. 2563 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 663

1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2563 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

16 ต.ค. 2563 วันสุดท้ายของการถอนชุดภาคการศึกษาที่ 1/2563

31 ต.ค. 2563 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษาพิเศษ 2562

พฤศจิกายน

1 ก.ย. - 8 พ.ย. 2563 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 663

7 – 8 พ.ย. 2563 - วันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคกพิเศษ 2562

15 พ.ย. 2563 - สอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 663

ธันวาคม

5 - 27 ธ.ค. 2563 - ช่วงเวลาของการสอบ Walk-in Exam ภาคการศึกษาที่ 1/2563

16 ธ.ค. 2563 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2562 (ปรนัย)

23 ธ.ค. 2563 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2562 (อัตนัย)

+
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ มสธ.อย่างต่อเนื่อง
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1