สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี

มกราคม

1 ม.ค.- 1 ก.พ. 2562 - ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2561

15 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562 - รับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 613

19 ม.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561

20 ม.ค. 2562 - วันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 162

26-27 ม.ค. 2562 - สอบไล่ภาค 1/2561

กุมภาพันธ์

13 ก.พ. 2562 - วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา ภาค 2/2561

16 ก.พ. 2562 - วันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

13 ก.พ. 2562 - วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2561

มีนาคม

1 มี.ค. - 13 พ.ค. 2562 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 362

1 - 18 มี.ค. 2562 - ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 1/2561

11 มี.ค. 2562 - ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ปรนัย)

16 มี.ค. 2562 - ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (อัตนัย)

15 มี.ค. 2562 - วันเปิดการศึกษาภาคการศึกษา 2/2561

21 มี.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการย้ายสนามสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2561

23 มี.ค. 2562 - ประกาศผลการสอบไล่ภาค 1/2560 (ชุดฝึก/ประสบการณ์)

30 มี.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการเพิ่มชุดวิชาภาค 2/2561

เมษายน

1 เม.ย..-16 มิ.ย. 2562 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 2562 วันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้นปี 2562 (ช่วงที่หนึ่ง)

4-5 เม.ย. 2562 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (มสธ.นนทบุรี ปิดทำการ)

9-12 เม.ย. 2562 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ ภาคกลาง (มสธ.นนทบุรี ปิดทำการ)

15 เม.ย. 2562 - วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา ภาค 2/2561

พฤษภาคม

1 พ.ค. - 7 ก.ค.. 2562 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 462

11 – 12 พ.ค. 2562 - วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

19 พ.ค. 2562 - สอบ STOU-EPT รุ่น 362

มิถุนายน

1 พ.ค. - 7 ก.ค. 2562 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 462

1 - 30 มิ.ย. 2562 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

1 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562 - ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ/2560

8- 28 ก.ค. 2562 - กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

12 มิ.ย. 2562 - วันสุดท้ายของการย้ายสนามสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2560

12 มิ.ย. 2562 - แจ้งผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ปรนัย)

1 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2562 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

19 มิ.ย. 2562 - แจ้งผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2561 (อัตนัย)

30 มิ.ย. 2562 - แจ้งผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ชุดฝึก/ประสบการณ์)

กรกฎาคม

1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2562 - ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562

1 ก.ค. - 8 ก.ย. 2562 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 562

1 ก.ค. – 1 ก.ย. 2562 - รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น (ช่วงที่สอง)

1 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562 - ลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ/2561

14 ก.ค. 2562 - สอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 462

17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2562 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2562

18 มิ.ย. 2562 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2561

20 - 21 ก.ค. 2562 - วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

สิงหาคม

1 ส.ค. 2562 - วันเปิดภาคการศึกษาพิเศษ 2561

1 ก.ค. - 8 ก.ย. 2562 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 562

15 ส.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1/2562

25 ส.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการเลือกแผนการศึกษา ภาค 1/2562 (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2562 เรียบร้อยแล้ว)

กันายน

1 ก.ค. - 8 ก.ย. 2562 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 562

1 ก.ย. - 10 พ.ย. 2562 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 662

1 - 17 ก.ย. 2562 - ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษา 2/2561

5 ก.ย. 2562 - แจ้งผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ปรนัย)

11 ก.ย. 2562 - แจ้งผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (อัตนัย)

15 ก.ย. 2562 - วันเปิดภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2562

15 ก.ย. 2562 - สอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 562

18 ก.ย. 2562 - วันสุดท้ายของการย้ายสนามสอบซ่อม 2 และภาคพิเศษ/2560

22 ก.ย. 2562 - แจ้งผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ชุดฝึก/ประสบการณ์)

ตุลาคม

1 ก.ย. - 10 พ.ย. 2562 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 662

1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2562 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

16 ต.ค. 2562 วันสุดท้ายของการถอนชุดภาคการศึกษาที่ 1/2562

20 ต.ค. 2562 - แจ้งผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ชุดอบรมเข้มพิเศษ)

31 ต.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษาพิเศษ 2561

พฤศจิกายน

1 ก.ย. - 10 พ.ย. 2562 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 662

2 – 3 พ.ย. 2562 - วันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคกพิเศษ 2561

17 พ.ย. 2562 - สอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 662

24 พ.ย. 2562 - วันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/ 2562

ธันวาคม

1 - 31 ธ.ค. 2562 - ช่วงเวลาของการสอบ Walk-in Exam ภาคการศึกษาที่ 1/2562

12 ธ.ค. 2562 - วันสุดท้ายของการย้ายสนามสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2562

13 ธ.ค. 2562 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2561 (ปรนัย)

20 ธ.ค. 2562 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2561 (อัตนัย)

27 ธ.ค. 2562 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2561(ชุดฝึก/ประสบการณ์)

+
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ มสธ.อย่างต่อเนื่อง
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1