สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี

มกราคม

1 พ.ย. 2563 - 16 ก.พ. 2564 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย/2563

1 ม.ค.- 1 ก.พ. 2564 - ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2563

15 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564 - รับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 633

18 ม.ค. 2564 - วันสุดท้ายของการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2563

1 พ.ย. 2563 - 10 ม.ค. 2564 - รับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 164

17 ม.ค. 2564 - วันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 164

30 - 31 ม.ค. 2564 - วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 631

กุมภาพันธ์

1 ก.พ. 2564 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2563

15 ก.พ. 2564 - วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา ภาค 2/2563

15 ก.พ. 2564 - วันสุดท้ายของการขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2563

16 ก.พ. 2564 - วันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

28 ก.พ. 2564 - วันสุดท้ายของการเลือกแผนการศึกษา ภาค 2/2563

มีนาคม

1 พ.ย. 2563 - 14 มี.ค. 2564 - รับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 264

1 - 18 มี.ค. 2564 - ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 1/2563

11 มี.ค. 2564 - ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ปรนัย)

15 มี.ค. 2564 - วันเปิดการศึกษาภาคการศึกษา 2/2563

17 มี.ค. 2564 - ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อัตนัย)

21 มี.ค. 2564 - วันสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่นที่ 264

30 มี.ค. 2563 - วันสุดท้ายของการเพิ่มชุดวิชาภาค 2/2563

31 มี.ค. 2564 - วันสุดท้ายของการรับสมัครผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 633

เมษายน

1 ก.พ. - 9 พ.ค. 2564 - รับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 364

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564 วันเปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 634

1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 2564 - วันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้นปี 2564 (ช่วงที่หนึ่ง)

15 เม.ย. 2564 - วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา ภาค 2/2563

พฤษภาคม

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564 วันเปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 634

1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 2564 - วันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้นปี 2564 (ช่วงที่หนึ่ง)

1 ก.พ. - 9 พ.ค. 2564 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 463

1 – 2 พ.ค. 2564 - วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 --> เลื่อนไปวันที่ 22-23 พ.ค.2564

16 พ.ค. 2564 - สอบ STOU-EPT รุ่น 364

22 – 23 พ.ค. 2564 - วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

30 พ.ค. 2563 - วันสอบกลางภาค 2/2563 -> เลื่อนไปสอบวันที่ 6 มิ.ย.2564

มิถุนายน

1 ก.พ. - 4 ก.ค. 2564 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 464

1 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564 - ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ/2563

6 มิ.ย. 2564 - วันสอบกลางภาค 2/2563

กรกฎาคม

1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564 - ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564

1 มิ.ย. - 12 ก.ย. 2564 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 564

1 มิ.ย. - 14 พ.ย. 2563 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 664

1 ก.ค. – 1 ก.ย. 2564 - รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น (ช่วงที่สอง)

1 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564 - ลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ/2563

11 ก.ค. 2564 - สอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 464

17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2564

16 ก.ค. 2564 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2563

17 - 18 ก.ค. 2564 - วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

สิงหาคม

1 ส.ค. 2564 - วันเปิดภาคการศึกษาพิเศษ 2563

1 มิ.ย. - 12 ก.ย. 2563 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 564

1 มิ.ย. - 14 พ.ย. 2563 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 664

15 ส.ค. 2563 - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1/2563

กันายน

1 มิ.ย. - 12 ก.ย. 2564 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 564

1 มิ.ย. - 14 พ.ย. 2564 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 664

1 - 17 ก.ย. 2564 - ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษา 2/2563

3 ก.ย. 2564 - แจ้งผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ปรนัย)

10 ก.ย. 2564 - แจ้งผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อัตนัย)

15 ก.ย. 2564 - วันเปิดภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2564

19 ก.ย. 2564 - วันสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 564

ตุลาคม

1 มิ.ย. - 14 พ.ย. 2564 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 664

1 ก.ย. - 19 ธ.ค. 2564 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

16 ต.ค. 2563 วันสุดท้ายของการถอนชุดภาคการศึกษาที่ 1/2564

31 ต.ค. 2564 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษาพิเศษ 2563

พฤศจิกายน

1 มิ.ย. - 14 พ.ย. 2564 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 664

6 – 7 พ.ย. 2564 - วันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคกพิเศษ 2563

21 พ.ย. 2564 - สอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 664

ธันวาคม

4 - 26 ธ.ค. 2564 - ช่วงเวลาของการสอบ Walk-in Exam ภาคการศึกษาที่ 1/2564

15 ธ.ค. 2564 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2563 (ปรนัย)

22 ธ.ค. 2564 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2563 (อัตนัย)

+
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ มสธ.อย่างต่อเนื่อง
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1