สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนและวัดผล

สำนักทะเบียนและวัดผลขอเชิญนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจของสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการนักศึกษา โดยเข้าไปตอบแบบประเมินได้ที่ https://goo.gl/forms/IKD2J83XhaPRcSdw1

หรือสแกน QR Code


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561   5675

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1