สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos

วันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสุโขทัย
ที่

รายชื่อ

หน่วยงาน

อาจารย์ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นายเจตนิพิฐ กันฉาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อาจารย์เมธี วิสาพรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์เสาวณิต รัตนรวมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์ รัตนรวมการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

อาจารย์ปรารถนา มินเสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์อารี บุตรสอน

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์กานต์พิชชา กองคนขวา

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ชาญชัย พรมมิ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

๑๐

อาจารย์บังอร สวัสดิ์สุข

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

๑๑

อาจารย์ธิติยา ทองเกิน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑๒

นายชัยวัฒน์ พรมรัตน์

นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ สำนักงานยุทธศาสตร์ มจธ.

๑๓

นานอนันท์ จุลไกวัลสุจริต

ผู้จัดการกองความปลอดภัย บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ปท) จำกัด

๑๔

นายมาโนช พรหมปัญโญ

นักศึกษา มสธ.

๑๕

นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์

นักศึกษาปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๖

นางสาวพัชรี ปรีเปรมโมทย์

นักศึกษาปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๗

นางสาวเพ็ญศรี เทียมสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสระบุรี

๑๘

นางโสธิตภา เมืองศิริ

รอง ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี

๑๙

นางสุจิตรา พงศ์พิศุทธิโสภา

พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ การรถไฟแห่งประเทศไทย

๒๐

อาจารย์สาธิต เชื้ออยู่นาน

สถาบัน We Smart

๒๑

นางนฤภร ฝึกฝน

นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จัหวัดน่าน

๒๒

นางชุติมา สุวรรณชื่น

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

๒๓

นางมานิตยา แก้วรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

๒๔

นางมะลิวรรณ แสนบุญยัง

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

๒๕

นายสุวิทย์ รัตนธรรมวาที

ครู คศ. 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

๒๖

ส.อ.นพดล อาจนนท์ลา

ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

๒๗

นางสมพร อาจนนท์ลา

ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561   5212

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1