สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ขยายเวลาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561

สำนักทะเบียนและวัดผลขยายเวลาการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ออกไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

การลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่ 1/2561 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรต่อไปได้เลย โดยไม่ต้องรอการประกาศผลสอบชุดวิชาของภาคการศึกษาที่ 2/2560

ช่องทางการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

1. นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ได้  5  วิธี คือ
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด (มหาชน)  ธนาคารทหารไทย จำกัด  (มหาชน)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) ธนาคารธนชาต (มหาชน) และธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/regform.html

2. ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน   ณ  ที่ทำการไปรษณีย์ไทยจำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ ด้วยบริการ pay at post ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/regform.html
 
3. ลงทะเบียนเรียนทาง  Internet https://stoureg.stou.ac.th/

3.1    ชำระเงินด้วยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
3.2    ชำระเงินด้วยวิธีหักผ่านบัตรเครดิตกับธนาคารกสิกรไทย โดยนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตในอัตราร้อยละ 2.2 บาท
3.3    ชำระเงินด้วยวิธีพิมพ์แบบฟอร์มที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ ชำระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทั่วประเทศ

4.    ลงทะเบียนและชำระเงินผ่านบริการเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต

5.   ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (มสธ.) หรือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2561   25422

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1