สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ชุดวิชาห้ามย้ายสนามสอบ ซ่อม2 และภาคพิเศษ/2560

นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาตามตารางข้างล่างนี้ รวมทั้งสิ้น 93 ชุดวิชา ห้ามย้ายสนามสอบหรือไปขอทำบัตรเข้าสอบห้องสอบสำรองโดยเด็ดขาด เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่ได้สำรองแบบทดสอบไว้ในทุกสนามสอบ  ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาเข้าสอบตามสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น หากมีความจำเป็นไม่สามารถไปเข้าสอบตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ได้ ให้เขียนคำร้องโดยระบุเหตุผลความจำเป็นและส่งทางโทรสาร 02-503-2742 ภำยในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดาวโหลดคลิกที่นี่
ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF หรือ ท่านใช้ Web Browser รุ่นเก่า จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการดูไฟล์นี้ ให้คลิกที่ link นี้เพื่อดาวโหลดไฟล์ดังกล่าวแทน

ขออภัย! ท่านใช้อุปกรณ์พกพาในการเรียกดูหน้านี้ จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้อย่างอัตโนมัติ หากต้องการดูไฟล์ ให้คลิกที่ link นี้


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2561   4394

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1