วิธีใช้หน้าสอบถามข้อมูลชุดวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคฯ

 
 

ส่วนประกอบของหน้าจอแสดงผล ข้อมูลชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบ

1) ปุ่ม "เริ่มใหม่" สำหรับ clear ข้อมูล แล้วกลับไปเลือกปีภาค หรือประเภทการลงทะเบียนใหม่
2) กล่อง ค้นหาข้อมูลชุดวิชา ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลชุดวิชาและตารางสอบ ควรค้นหาด้วยรหัสชุดวิชา
3) link สำหรับดาวน์โหลดคู่มือลงทะเบียน
4) พื้นที่แสดงข้อมูลชุดวิชา ราคา และตารางสอบ
5) ปุ่มดึงข้อมูลชุดวิชาเพิ่ม
   

การแสดงข้อมูลชุดวิชาและตารางสอบในหน้าจอโทรศัพท์

กรณีที่ใช้หน้าสอบถามในโทรศัพท์หรืออุปกรณ์พบพาที่มีหน้าจอขนาดเล็กตารางแสดงข้อมูลจะซ่อนข้อมูลราคาชุดวิชาและตารางสอบไว้ ให้คลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อดูข้อมูลเหล่านั้น

การค้นหาชุดวิชา

ต้องการค้นหาชุดวิชา ให้พิมพ์รหัสชุดวิชาในกล่องค้นหา ระบบจะดึงข้อมูลชุดวิชามาให้ท่านเลือก ให้คลิกเลือกชุดวิชาที่ต้องการ จากนั้นจึงกดปุ่ม search

การใช้ตารางคำนวณราคาชุดวิชาและค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน

เมื่อผลการค้นหาชุดวิชาปรากฏ ท่านสามารถนำชุดวิชานั้นๆ ไปคำนวณค่าลงทะเบียนเรียนได้ โดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มในตาราง แต่ก่อนจะคลิกปุ่มดังกล่าว ให้ท่านระบุความต้องการซื้อหนังสือหรือไม่ก่อน เพื่อจะได้ผลลัพท์ของอัตราค่าลงทะเบียนเรียนที่ถูกต้อง และหากต้องการเพิ่มชุดวิชาไปในตารางอีกให้ทำซ้ำ
 
ตารางคำนวณราคาค่าใช้จ่าย หากพบว่าชุดวิชาที่เลือกตารางสอบซนกัน ท่านสามารถลบชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งออก แล้วเพิ่มเข้าไปให้