สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ใบคำร้องขอเข้าสอบออนไลน์

ใบคำร้องขอทำบัตรเข้าสอบออนไลน์

สำหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 กรณีบัตรแสดงตนไม่ครบถ้วน นักศึกษาต้องกรอกให้ครบถ้วนลงในแบบฟอร์มและส่งภายในวันที่ 13 กันยายน 2563
ก่อนกรอกแบบฟอร์มให้ท่านจัดเตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง (รูปถ่าย 2 นิ้ว ชนิด JPG หรือ PNG) ให้พร้อมเพื่อ upload รูปเข้าระบบ

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1