สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University

 
 


นายวันชัย ใจสุภาพ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรม
เทคโนโลยีการพิมพ์
-รักษาการ
โทร.7762

มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการพิมพ์
จัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพอุตสาหกรรมการ
พิมพ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต
ประเภทป้อนแผ่น ระดับ 1 และการให้บริการเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และเอกสารการค้นคว้าอิสระให้บริการจัดพิมพ์ทำเนียบรุ่นนักศึกษาอบรมเข้ม
เสริมประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานภายใน
และการจัดพิมพ์เอกสารการสอน และเอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัย

1. หน่วยเทคโนโลยีการพิมพ์
2. หน่วยจัดฝึกอบรมและบริหารลูกค้าภายนอก
 
1. หน่วยเทคโนโลยีการพิมพ์่
 

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ ตามแผนที่ฝ่ายจัดการฝึกอบรมฯ กำหนด วิเคราะห์เนื้อหาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดแผนการฝึกอบรม จัดทำตารางการฝึกอบรม กำหนดขั้นตอนการฝึกอบรม ผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม จัดเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสถานที่ในการฝึกอบรม ควบคุมดูแลให้การฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ ได้แก่ การให้บริการเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และเอกสารการค้นคว้าอิสระ การให้บริการจัดพิมพ์ทำเนียบรุ่นนักศึกษาอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานภายใน และการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและเอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

บุคลากร

นายวันชัย ใจสุภาพ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
รักษาการ หัวหน้าหน่วย
เทคโนโลยีการพิมพ์
โทร.7762
นายบัญชา บรรเทาทุกข์
ตำแหน่ง พนักงานฝึกอบรม
เทคนิคการพิมพ์
โทร.7761
นายสมบัติ แก้วปัญญา
ตำแหน่ง พนักงานฝึกอบรม
เทคนิคการพิมพ์
โทร.7766
นายสร้างสรรค์ โสมสวย
ตำแหน่ง พนักงานฝึกอบรม
เทคนิคการพิมพ์
โทร.7772
นางผกา ธรรมไทย
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
โทร.7748
นายศรายุธ สุดสาคร
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
เทคนิคการพิมพ์
โทร.7765
นายจงรักษ์ ต้นแทน
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
โทร.7766
       


2.หน่วยจัดฝึกอบรมและบริหารลูกค้าภายนอก

 

มีหน้าที่หลักในการดำเนินการจัดฝึกอบรมตั้งแต่การประสานงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรม การพัฒนาระบบการฝึกอบรม/รูปแบบเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายและความเป็นไปได้ในการฝึกอบรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงานที่กำหนด การประสานงานในการจัดการฝึกอบรมทั้งด้านวิทยากร อาคาร สถานที่และการวิเคราะห์และประเมินผลการฝึกอบรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับงานพิมพ์ของสำนักพิมพ์ และประสานงานกับลูกค้าภายนอก

 

บุคลากร
นางเกสนี ดอกไม้
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รักษาการ หัวหน้าหน่วย
จัดฝึกอบรมและบริหาร
ลูกค้าภายนอก
โทร.7771
นายสมพร มีเครือ
ตำแหน่ง พนักงานฝึกอบรม
เทคนิคการพิมพ์
โทร.7770
น.ส.ชมชัด อินทกาญจน์
ตำแหน่ง พนักงานฝึกอบรม
เทคนิคการพิมพ์
โทร.7772