รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2555kp'ko
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2558เมินตนเองปการศึกษา iikp'koรา
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2
560
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2561
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562

 
     
   


   
     
    คู่มือการจัดหน้าชุดวิชาที่มีเครื่องหมายคณิตศาสตร์
คู่มือประกันคุณภาพฯ มสธ..  
    คู่มือการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์    
    คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการผลิต สำหรับช่างพิมพ์    
         
    เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2561
 
    ประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
    สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
    รายชื่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
         
 

วิสัยทัศน์

 

สำนักพิมพ์เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร และทันสมัย  
 

พันธกิจ

 

1. พัฒนาระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพวิชาการต่างๆ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดรับกับแนวทางการ ศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 
2. มุ่งให้บริการและพัฒนาระบบการจัดพิมพ์เอกสารลับของประเทศ
3. พัฒนาเผยแพร่และจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการ ของสังคม 
4. มุ่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการพิมพ์ ให้มีมาตรฐานและทันสมัย 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้านสนับสนุนการศึกษาทาง
ไกลที่ทันสมัยให้มีสิทธิภาพและประสิทธิผล


 
  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มีคุณภาพมาตรฐาน
2. เพื่อเพิ่มรายได้ 
3. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ