รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2555kp'ko
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2558เมินตนเองปการศึกษา iikp'koรา
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2560

 
     
   


   
     
    คู่มือการจัดหน้าชุดวิชาที่มีเครื่องหมายคณิตศาสตร์
คู่มือประกันคุณภาพฯ มสธ..  
    คู่มือการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์    
    คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการผลิต สำหรับช่างพิมพ์    
         
    เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2561
 
    ประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
    สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
    รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
         
 

วิสัยทัศน์

 

สำนักพิมพ์เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร และทันสมัย  
 

พันธกิจ

 

 

1. พัฒนาระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพวิชาการต่างๆ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดรับกับแนวทางการ ศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาเผยแพร่และจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการ ของสังคม 
3. มุ่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการพิมพ์ ให้มีมาตรฐานและทันสมัย 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้านสนับสนุนการศึกษาทาง
ไกลที่ทันสมัยให้มีสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  วัตถุประสงค์

1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร ให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบการเผยแพร่และจัดจำหน่ายที่ทันสมัย 
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการพิมพ์ให้มีมาตรฐานและทันสมัย 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของสังคม 
5. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านสนับสนุนการศึกษาทางไกล