สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University

 
 

นางสาวจตุพร ทองอุ่น
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โทร.7650

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลือกสรรผลงานทางวิชาการที่หายากและมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ และนำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็นบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและสังคมรับผิดชอบการดำเนินการ
งานบรรณาธิการเอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ประมวลสาระ แนวการศึกษา
เอกสารโสตทัศน์ และชุดการสอนเสริม ประสานงานด้านภาพประกอบชุดวิชารับผิดชอบ
การจัดเตรียมต้นฉบับชุดวิชาต่างรวมทั้งการให้บริการงานพิมพ์ร่างต้นฉบับแก่บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

1. หน่วยบรรณาธิการ
2. หน่วยเตรียมต้นฉบับ
3. หน่วยเลือกสรรหนังสือ
4. หน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์

 
1. หน่วยบรรณาธิการ
  หน่วยบรรณาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลต้นฉบับชุดวิชา การตรวจลิขสิทธิ์ภาพ งานบรรณาธิการและพิสูจน์อักษรต้นฉบับ งานกำหนดตัวอักษรและ
รูปแบบ งานตรวจปรู๊ฟอาร์ตเวิร์ก งานประสานข้อมูลการผลิตกับกับประธาน/บก.ชุดวิชา/ผู้เขียน/หน่วยศิลปะ/หน่วยจัดหน้าชุดวิชา/และหน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต
การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ การขอทำข้อมูลบัตรรายการห้องสมุด งานติดตามและเร่งรัดเนื้อหาและปกชุดวิชา งานตรวจสอบคุณภาพงานก่อนพิมพ์ งานตรวจ
ปรู๊ฟดิจิทัล และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำชดวิชาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ
บุคลากร

นางสุดารัตน์ บัวศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการ
โทร.7695
นางจิราพร รัชตโภคิน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.7654
นางบูชิตา พรหมพิทักษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.7653
นางสมใจ จันทร์ศรีนาค
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7653

 

 


นางสาวอารมย์ ฤกษ์นุ้ย
ตำแหน่งนักวิชาการ ปฏิบัติการ
โทร.7652

นางวิรัตน์ โพธิสารวราภรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.7653
นางสาวน้ำฝน รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.7652
นางสาวอริศรา แก่นอ้วน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.7652
นายณพีศ์ พรนวม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.7652
นางมนัสนันท์ จริตงาม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.7654
นางสมจิตร เผื่อนโภคา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.7654
นางนพภาภรณ์ จงรักภิญโญกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทร.7653
นายบรรหาร สมสมัย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทร.7652
นางสาวกัญจรี  ชาญรอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทร.7652
นางสาวศิริลักษณ์  เรือนเย็น
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทร.7652
นางสาวสุวนันท์  สุวรรณเมฆ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7652
นางสาวอมรรัตน์  จักรักษา
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7652
   
           


2. หน่วยเตรียมต้นฉบับ
  หน่วยเตรียมต้นฉบับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ร่างต้นฉบับชุดวิชาผลิตใหม่ ชุดวิชาปรับปรุงและชุดวิชาฉบับเพิ่มเติม จัดพิมพ์ทำเนียบบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
จัดพิมพ์ร่างต้นฉบับหนังสือที่มีคุณค่ามาจัดพิมพ์เผยแพร่ บริการจัดพิมพ์ร่างต้นฉบับพิเศษอื่น ๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก เช่น งานพิมพ์ร่างบทความทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย งานเอกสารโสตทัศน์ ชุดการสอนเสริม แก้ไขไฟล์ต้นฉบับชุดวิชาร่าง 3 ก่อน จัดหน้าชุดวิชา จัดหน้าชุดวิชาด้วยโปรแกรม Microsoft word
ร่วมกับโปรแกรม Math type และสามารถจัดพิมพ์ชุดวิชาภาษาเขมร จัดบริการไฟล์ต้นฉบับชุดวิชาแก่คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ พิสูจน์อักษรต้นฉบับชุดวิชาพิมพ์ร่าง
ทุกประเภท และบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตชุดวิชาในส่วนของหน่วยเตรียมต้นฉบับ
บุคลากร
นางสาวจันทนา เพชรคอน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบับ
โทร.7651,7668
นางอุษา สมบัติวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางสาวอุไรวรรณ สมสมัย
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางสาวนัทนวีร์ ชูชื่น
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางสาวสมจินตนา นพมิตร
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางสาวลาภทอง เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางอรุณี ช้างกระทัด
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางวรรณี อยู่คงดี
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางเปรมฤดี ชัยวัชระณานนท์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7651,7668
นางสาวกัญญาภัทร ละอองแก้ว
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7651,76683. หน่วยเลือกสรรหนังสือ
  หน่วยเเลือกสรรหนังสือ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การเลือกสรรผลงานทางวิชาการ งานแปล งานเรียบเรียง งานแต่งตำรา งานวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ที่มีคุณค่า
มาจัดพิมพ์เผยแพร่ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม และอนุรักษ์ผลงานไว้มิให้สูญ โดยมีการคัดเลือกผลงานผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการแต่งตำรา นอกจากนั้น
ยังจัดทำหนังสือในโครงการตำราจากเอกสารการสอนและประมวลสาระชุดวิชา ด้วยการเชิญคณาจารย์มาเป็นบรรณาธิการคัดเลือกหน่วยการสอนต่าง ๆ ที่ได้เขียนไว้แล้ว
มาจัดทำเป็นหนังสือ/ตำราขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งประสานงานการจัดทำหนังสืออิเล็ทรอกนิกส์ (e-book) บนเว็บไซต์ ให้บริการวรรณกรรมที่มี
คุณค่าหายากแก่สาธารณชน และให้บริการเอกสารการสอนชุดวิชาและประมวลสาระชุดวิชาแก่นักศึกษา มสธ.
บุคลากร
นางสาวพรพิมล  นุ่นปาน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยเลือกสรรหนังสือ
โทร.7656
       4. หน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์
  หน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเตรียมการจัดพิมพ์ซ้ำชุดวิชาของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงเอกสารโสตทัศน์
เอกสารการสอนเพิ่มเติม ใบแก้คำผิด ตรวจตัวอย่างหนังสือและแก้ไขเนื้อหาตามบันทึกขอแก้ไข ตรวจพิสูจน์อักษรอาร์ตเวิร์ก ตรวจ POD ชุดวิชาที่มีการแก้ไข ตลอดจน
ประสานงานการจัดพิมพ์ซ้ำกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลการจัดพิมพ์ชุดวิชาของมหาวิทยาลัย ทั้งที่
ผลิตมาแล้ว และทำการผลิตใหม่/ปรับปรุง ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการเตรียมข้อมูลการจัดพิมพ์ซ้ำในภาคการศึกษาถัดไป
บุคลากร
นางสาวทัศนีย์ วิญญา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยพิมพ์ซ้ำสื่อสิ่งพิมพ์
โทร.7655
นางสาวอัจฉรา อารีย์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.7655
นางพจวรรณ ประภาพรสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทร.7655