• ปี 2563
สำนักพิมพ์จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักพิมพ์ 34 ปี
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1
คลิกดูภาพ
 
  • ปี 2562
สำนักพิมพ์จัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "บ้ายบายปีหมู เปิดประตูรับหนูทอง" เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คลิกดูภาพ

มุทิตาจิต ผู้เกษียณบุคลากรสำนักพิมพ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารเอนกนิทัศน์
คลิกดูภาพ

นางชัชนา ดวงจินดา นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ นางจิรพร สินเสริฐ

น.ส.อัญญรัชย์ อารยะวรวีร์ นางนิตยา พิริยวรรธนะ นายสุชาติ ชัยธารี นายสุทิตย์ วันเพ็ง

สำนักพิมพ์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์"
เมื่อวันที่ 7,16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก
คลิกดูภาพ

สำนักพิมพ์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างผลงาน"
เมื่อวันที่ 25, 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คลิกดูภาพ

สำนักพิมพ์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกระบวนการธุรกิจรูปแบบใหม่ของ
สำนักพิมพ์ โดยเทคนิค Re-engineering" เมื่อวันที่ 20, 28-30 มีนาคม 2562
ณ เพชรมณีกาญจน์ บิช รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี คลิกดูภาพ

 

สำนักพิมพ์จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักพิมพ์ 33 ปี
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1
คลิกดูภาพ
 
  • ปี 2561
สำนักพิมพ์ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2560
“จอไป กุนมา หรรษาตลอดปี 2563” คลิกดูภาพ
มุทิตาจิต ผู้เกษียณบุคลากรสำนักพิมพ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2
คลิกดูภาพ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร
สำนักพิมพ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ.
และวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอม จ.เพชรบุรี คลิกดูภาพ

สำนักพิมพ์จัดงานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ณ สำนักพิมพ์ ชั้น
1 คลิกดูภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 -
2565) ของสำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2 และ

วันที่ 22- 23 มกราคม 2561 ณ เขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
คลิกดูภาพ
สำนักพิมพ์จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักพิมพ์ 32 ปี
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1 คลิกดูภาพ
 
  • ปี 2560

สำนักพิมพ์จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักพิมพ์ 31 ปี
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1
คลิกดูภาพ 

สำนักพิมพ์เปิดศูนย์หนังสือ มสธ.
วันที่ 5  กันยายน 2560  ณ อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า   คลิกดูภาพ
มุทิตาจิต ผู้เกษียณบุคลากรสำนักพิมพ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องสมศร อาคารอเนกนิทัศน์ คลิกดูภาพ
  • นางปิยะพร          สัตยาภรณ์
  • นางสาวพวงทอง  สถิตพงศ์สถาพร
  • นางบานเย็น        สิงห์แก้วสืบ

สำนักพิมพ์ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 “รื่นเริงสุขสัตน์ปีไก่ เบิกบานสำราญใจรับปีใหม่ ปีจอ” คลิกดูภาพ  

 
  • ปี 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น”
วันที่ 27 – 29 เมษายน 2559   ณ ห้องประชุม 8228  อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2  มสธ.
และ  The Verona at Tub Lan  จังหวัดปราจีนบุรี คลิกดูภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน”
(Lean Management) วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.
และ นาวีภิรมย์ กองทัพเรือ (หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ คลิกดูภาพ

โครงการฝึกอบรมและประกวดวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

 


Last updated : 7 August, 2010
จัดทำโดย: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมาธิราช โทร. 0-2504-7677
ควรใช้ความละเอียดของจอที่ 1024 by 768 pixel และ Internet Explorer version 6.0+ ขึ้นไป