• ปี 2563

มุทิตาจิต ผู้เกษียณบุคลากรสำนักพิมพ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ คลิกดูภาพ

รศ.สุณี ภู่สีม่วง นางวัลลี กาญจนพิบูล ย์ นางธิรดา ธรรมสมบัติ นายวันชัย ใจสภาพ
นางศุภานัน ทรัพย์ประดิษฐ์ นางสมพิศ นิชลานนท์ น.ส.สมนิด บุญญาสัย
น.ส.สริตา เนื้อเย็น นางสราญชีพ อ่างหิน นางดวงแข วารีชัย นางมาลี ไทรกำแพง
นางบงกช ละออจันทร์ นางสมรัตน์ สุขสมกลิ่น น.ส.วิไล ฤกษ์นุ้ย

สำนักพิมพ์จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักพิมพ์ 34 ปี
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1
คลิกดูภาพ
 
  • ปี 2562
สำนักพิมพ์จัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "บ้ายบายปีหมู เปิดประตูรับหนูทอง" เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คลิกดูภาพ

มุทิตาจิต ผู้เกษียณบุคลากรสำนักพิมพ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารเอนกนิทัศน์
คลิกดูภาพ

นางชัชนา ดวงจินดา นายสมเจตน์ ปรีชาชาติ นางจิรพร สินเสริฐ

น.ส.อัญญรัชย์ อารยะวรวีร์ นางนิตยา พิริยวรรธนะ นายสุชาติ ชัยธารี นายสุทิตย์ วันเพ็ง

สำนักพิมพ์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์"
เมื่อวันที่ 7,16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก
คลิกดูภาพ

สำนักพิมพ์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างผลงาน"
เมื่อวันที่ 25, 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คลิกดูภาพ

สำนักพิมพ์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกระบวนการธุรกิจรูปแบบใหม่ของ
สำนักพิมพ์ โดยเทคนิค Re-engineering" เมื่อวันที่ 20, 28-30 มีนาคม 2562
ณ เพชรมณีกาญจน์ บิช รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี คลิกดูภาพ

 

สำนักพิมพ์จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักพิมพ์ 33 ปี
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1
คลิกดูภาพ
 
  • ปี 2561
สำนักพิมพ์ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2560
“จอไป กุนมา หรรษาตลอดปี 2563” คลิกดูภาพ
มุทิตาจิต ผู้เกษียณบุคลากรสำนักพิมพ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2
คลิกดูภาพ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร
สำนักพิมพ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ.
และวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอม จ.เพชรบุรี คลิกดูภาพ

สำนักพิมพ์จัดงานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ณ สำนักพิมพ์ ชั้น
1 คลิกดูภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 -
2565) ของสำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2 และ

วันที่ 22- 23 มกราคม 2561 ณ เขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
คลิกดูภาพ
สำนักพิมพ์จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักพิมพ์ 32 ปี
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1 คลิกดูภาพ
 
  • ปี 2560

สำนักพิมพ์จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักพิมพ์ 31 ปี
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1
คลิกดูภาพ 

สำนักพิมพ์เปิดศูนย์หนังสือ มสธ.
วันที่ 5  กันยายน 2560  ณ อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า   คลิกดูภาพ
มุทิตาจิต ผู้เกษียณบุคลากรสำนักพิมพ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องสมศร อาคารอเนกนิทัศน์ คลิกดูภาพ
  • นางปิยะพร          สัตยาภรณ์
  • นางสาวพวงทอง  สถิตพงศ์สถาพร
  • นางบานเย็น        สิงห์แก้วสืบ

สำนักพิมพ์ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 “รื่นเริงสุขสัตน์ปีไก่ เบิกบานสำราญใจรับปีใหม่ ปีจอ” คลิกดูภาพ  

 
  • ปี 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น”
วันที่ 27 – 29 เมษายน 2559   ณ ห้องประชุม 8228  อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2  มสธ.
และ  The Verona at Tub Lan  จังหวัดปราจีนบุรี คลิกดูภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน”
(Lean Management) วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.
และ นาวีภิรมย์ กองทัพเรือ (หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ คลิกดูภาพ

โครงการฝึกอบรมและประกวดวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

 


Last updated : 7 August, 2010
จัดทำโดย: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมาธิราช โทร. 0-2504-7677
ควรใช้ความละเอียดของจอที่ 1024 by 768 pixel และ Internet Explorer version 6.0+ ขึ้นไป