สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

 

 

 

รองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์                                     สำนักงานเลขานุการ
    เลขานุการสำนักพิมพ์
   นางชัชนา ดวงจินดา
                                    ฝ่ายจัดพิมพ์
   หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์
   นายปิยทัสน์ สังขมาลัย
             ฝ่ายวิชาการ
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
   นางสาวจตุพร ทองอุ่น
                            ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย

   หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย
   นางรัตนา ช้างเยาว์
                     ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
   หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
   นายวันชัย ใจสุภาพ