ติดต่อสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0 2504 7645-8
โทรสาร: 0 2503 4913
E-mail: upoffice@stou.ac.th
website: www.stou.ac.th/offices/oup/


 
 
The Office of the University Press Sukhothai Thammathirat Open University
Chaengwattana Rd., Bangpood, Pakkret, Nonthaburi 11120, Thailand
Tel: +66 2504 7645-8
Fax: +66 2503 4913
E-mail: upoffice@stou.ac.th
website: www.stou.ac.th/offices/oup/


 
 
แผนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แผนที่โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
   
  คลิ๊กภาพแผนที่ขยายใหญ่ คลิ๊กภาพแผนที่ขยายใหญ่  
     
       

จัดทำโดย: สำนักพิมพ์ (สมยล กำแหงฤทธิรงค์ โทร. 0-2504-7647)
ควรใช้ความละเอียดของจอที่ 1024 by 768 pixel และ Internet Explorer version 6.0+ ขึ้นไป
Created on: August 5th 2010 Last updated: 13-May-2013