สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University

 
 

นางรัตนา ช้างเยาว์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย
โทร.7676

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดจำหน่ายเอกสารการสอนชุดวิชา แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชเทปเสียงประกอบชุดวิชา เทปรายการวิทยุกระจายเสียงประจำชุดวิชาวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาและวัสดุการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์หรือจัดทำขึ้น การรับฝากขายและจัดจำหน่าย ผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการจัดทำของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย
เพื่อการเผยแพร่และจัดจำหน่าย

1. หน่วยเผยแพร่
2. หน่วยจัดจำหน่าย
3. หน่วยบัญชีและการเงิน
 
1. หน่วยเผยแพร่
  หน่วยเผยแพร่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำเอกสารและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวัสดุการศึกษา/ของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย/หนังสือโครงการเลือกสรร/หนังสือโครงการส่งเสริมการแต่งตำรา งานแนะนำ และตอบปัญหาเกี่ยวกับวัสดุการศึกษาและของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย งานจัดและตกแต่งร้านจำหน่ายวัสดุการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก งานจัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า งานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุการศึกษา งานกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บุคลากร

นางวรรณี จดจำ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยเผยแพร่
โทร.7679
น.ส.อนงค์นุช ภาคนะถา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร.7679
นายไพฑูรย์ ขวัญเนตร
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
โทร.7679
นางสาวฐิติกานต์ ชัยขรรค์เมือง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7679
   


2. หน่วยจัดจำหน่าย

  ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดจำหน่ายวัสดุการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ เทปเสียง วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช เอกสารโครงการส่งเสริมการแต่งตำรา ผลงานทางวิชาการและวัสดุการศึกษาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป สถาบันการศึกษาและบริษัทห้างร้านโดยการวิเคราะห์ตลาด ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายวัสดุการศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบยอดจำหน่ายปีปัจจุบัน กับปีที่ผ่านมาเพื่อพยากรณ์ยอดจำหน่าย และปรับกลยุทธ์ให้สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายในทุกปี  จัดหากลุ่มเป้าหมายใหม่ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างเพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอบลูกค้าแต่ละประเภทศึกษาพิจารณาแนวใน้มธุรกิจหนังสือเพื่อกำหนดเป้าหมายของฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย เช่น ในปีนี้จะเพิ่มยอดจำหน่ายให้ได้ในอัตรา 15% จะต้องประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธ์
และวางแผน และดำเนินการตามกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยควบคุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องพร้อมทั้งจัดระบบงานจำหน่าย
บุคลากร
นางเยาวเรศ ไมตรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาการ หัวหน้าหน่วยจัดจำหน่าย
โทร.7678
นายวิชาญ ศรีสว่าง
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.77678
น.ส.รำไพพรรณ ทองทาบ
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ
โทร.7678
นายวัชระ นิลมณี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร.7672
นายสมหวัง หวังชม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร.7672
นางสาวปิยะนันท์ เขียนสาร์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7671
นายเสกสรร ภาคนะถา
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร7678
   3. หน่วยบัญชีและการเงิน
  งานบัญชีและการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินของสำนัก การจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การรับและ
รักษาการจ่าย การนำส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงินทุกประเภท จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมหลักฐานเรื่องต่าง ๆ จัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินต่าง ๆ
ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประสาน งานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในด้านบัญชี การเงิน งบประมาณ
บุคลากร
นางสาวกัญทิมา แก่นจันทร์
หัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน-รักษาการ
โทร.7676
นางศิราณี จันทรังษี
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
โทร.7673
นางธีรารัตน์ อยู่ผ่อง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร.7673