สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open Universityมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป
ด้วยการเรียนการสอนระบบการสอนทางไกลโดยอาศัยสื่อการสอนหลาย ๆ รูปแบบ
ในลักษณ์สื่อผสม ทั้งนี้โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อหลักเพื่อให้นักศึกษาใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร
โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ถ่ายทอดไว้จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในระยะเริ่มแรกจัดตั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ คือฝ่ายการพิมพ์ ซึ่ง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา


เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดสอนในสาขาต่าง ๆ มากขึ้นมีปริมาณนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเพิ่มเป็นจำนวนมาก
ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณและภาระงานทางด้านการพิมพ์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการการศึกษา
ของประชาชนที่เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ยกฐานะของฝ่ายการพิมพ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ขึ้นเป็นสำนักพิมพ์ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529
โดยโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ

             1. สำนักงานเลขานุการ
             2. ฝ่ายวิชาการ
             3. ฝ่ายจัดพิมพ์
             4. ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักพิมพ์ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการจัดองค์กรและบทบาทหน้าที่เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ขยายเพิ่มขึ้น
ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น