สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open Universityมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไปด้วยการเรียนการสอนระบบการสอนทางไกลโดยอาศัยสื่อการสอนหลาย ๆ รูปแบบในลักษณ์สื่อผสม  ทั้งนี้โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อหลักเพื่อให้นักศึกษาใช้ในการศึกษาตามหลักสูตรโดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ถ่ายทอดไว้จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในระยะเริ่มแรกจัดตั้งมหาวิทยาลัยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ คือฝ่ายการพิมพ์ ซึ่ง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา


เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดสอนในสาขาต่าง ๆ มากขึ้นมีปริมาณนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเพิ่มเป็นจำนวนมากทำให้ต้องเพิ่มปริมาณและภาระงานทางด้านการพิมพ์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการการศึกษาของประชาชนที่เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ยกฐานะของฝ่ายการพิมพ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นเป็นสำนักพิมพ์ ตามประกาศในราชกิจจา-นุเบกษาฉบับพิเศษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529 โดยโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ

             1. สำนักงานเลขานุการ
             2. ฝ่ายวิชาการ
             3. ฝ่ายจัดพิมพ์
             4. ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักพิมพ์ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการจัดองค์กรและ บทบาทหน้าที่เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ขยายเพิ่มขึ้นตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น

              ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยกำหนดให้สำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ รวมการบริหารจัดการและงบประมาณของทั้งสองหน่วยงานไว้ด้วยกัน  โครงสร้างการบริหารงานของสำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ จึงประกอบด้วย 4 ฝ่าย และ 1 ศูนย์ คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอล ความนิยมด้านสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง ส่งผลให้การดำเนินงานการจัดฝึกอบรมประสบสภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

               ในปีงบรประมาณ พ.ศ.2560  ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จึงได้มีปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ โดยควบรวมเข้ากับสำนักพิมพ์ไปเป็นฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ให้้โอนศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติไปเป็นฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สังกัดสำนักพิมพ์ ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 

               ทำให้ในปัจจุบันสำนักพิมพ์ประกอบด้วย 5 ฝ่าย คือ  สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย และฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ มีการพัฒนาทั้งด้านกายภาพและคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการทำงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการอุดมศึกษาทั้งใน ระดับสถาบัน ระดับกระทรวง ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง