Talented People ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
นายกิตติ บุญโพธิ์ทอง ด้านการให้บริการ

Talented People ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
นางสมยล กำแหงฤทธิรงค์ ด้านการให้บริการ
นายธนิต แสงประดับ ด้านการให้บริการ

Talented People ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
นายไพบูลย์ ชนะพันธ์ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Talented People ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
นางวิภาดา อยู่ผ่อง ด้านการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

Talented People ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
นางรัตนา ช้างเยาว์ ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
นายไพบูลย์ ทับเทศ ด้านให้บริการหน่วยงานภายใน/นักศึกษา

ผลงานวิจัย/รายงานการวิเคราะห์

ผลงานวิจัย "การพัฒนารูปแบบการจัดหน้าเอกสารการสอน ระดับปริญญาตรีของ มสธ."โดยนางสาวสุดารัตน์ บัวศรี

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณ เงินหน่วยบริการ รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย
สำนักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559

โดยนางสาวสมนิด บุญญาสัย

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณ เงินหน่วยบริการ รูปแบบพิเศษ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย
สำนักพิมพ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2562

โดยนางสาวสมนิด บุญญาสัย

ผลงานวิเคราะห์ "การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการเปลี่ยนเครื่อง
ปรับอากาศของสำนักพิมพ์ทีใช้งาน 10 ปีขึ้นไป"

โดยนายประยูร ดีถนัด ช่างเทคนิคชำนาญงาน

การตรวจสอบคุณภาพอาร์ตเวิร์กชุดวิชาก่อนปิดเล่ม

จัดหน้าชุดวิชาที่มีเครื่องหมายคณิตศาสตร์

การทำงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ของมหาวิทยาลัย

การทำงาน ภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชาขอมหาวิทยาลัย

การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือ ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตสิ่งพิมพ์ สำหรับช่างพิมพ์

คู่มือ การปฏิบัติงานบรรณาธิการผู้ช่วยสำหรับชุดการสอนทางไกล
ประเภทสิ่งพิมพ จัดทำโดย นางสุดารัตน์ บัวศรี ์

คู่มือ การปฏิบัติงานภาพประกอบชุดวิชา มสธ. ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอ
ร์จัดทำโดย นางสมยล กำแหงฤทธิรงค ์

คู่มือ การวาดภาพบุคคลด้วยเทคนิคสีน้ำสำหรับงานพิมพ์โอกาส
พิเศษ
จัดทำโดย นางสมยล กำแหงฤทธิรงค์

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำบัญชีลูกหนี้ตัวแทนจำหน่าย ของฝ่ายเผยแพร่และ จัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยนางสาวสมนิด บุญญาสัย

คู่มือข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) การผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา

คู่มือ "การปฏิบัติงานหน่วยอาคารสถานที่ สำนักพิมพ" ์
โดย นายประยูร ดีถนัด ช่างเทคนิคชำนาญงาน

แนวปฏิบัติที่ดี "แนวปฏิบัติงานการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อ Facebook and Line OA" โดยฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์

การประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้

การประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2558 ตัวบ่งชี้ที่ 4  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้

การประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2559 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้

การประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2560 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้

การประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2561 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้

การประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกระบวนการธุรกิจรูปแบบใหม่ของสำนักพิมพ์ โดยเทคนิค Re-engineering"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างผลงานเพื่อเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์"

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร สำนักพิมพ์"

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) สำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
แห่งชาติ
"

โครงการปรับปรุงกระบวนงาน จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน"

กรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น"

โครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรกับความสำเร็จในการดำเนินงาน"

ประเด็นความรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น"

การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรกับความสำเร็จในการดำเนินงาน" 

 
     
 
 
 

จัดทำโดย: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 0-2504-7677
ควรใช้ความละเอียดของจอที่ 1024 by 768 pixel และ Internet Explorer version 6.0+ ขึ้นไป