สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University

 
 


นายปิยทัสน์ สังขมาลัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์
โทร.7680

มีหน้าที่รับผิดชอบงานพิมพ์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยการวางแผนและควบคุม
การจัดพิมพ์ การประสานงานการจัดพิมพ์
ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย การประเมิน
ราคาสิ่งพิมพ์ การพิสูจน์อักษร การจัดหน้าเอกสารการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์กสิ่งพิมพ์ต่างๆ การถ่ายฟิล์มและวางรูปแบบ การทำแม่พิมพ์ การจัดเก็บฟิล์มและแม่พิมพ์ การพิมพ์ระบบออฟเซต การพิมพ์ระบบดิจิทัล การผลิตสำเนาเอกสาร การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ การทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ และการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์การพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้าน การพิมพ์ แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น
การออกแบบและกำหนดรูปเล่มสิ่งพิมพ์ การเลือกใช้ วัสดุและเทคนิคด้านการพิมพ์ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีงานบริการทางการพิมพ์ต่าง ๆ ให้แก่หน่วยภายนอกมหามหาวิทยาลัย
เช่น การบริการพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง การพิมพ์ เอกสารลับ และแบบฟอร์มต่าง ๆ

1. หน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต
2. หน่วยพิสูจน์อักษร
3. หน่วยจัดหน้าชุดวิชา
4. หน่วยศิลปะ
5. หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ

 
6. หน่วยผลิต
7. หน่วยทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ
8. หน่วยพิมพ์ระบบดิจิตอล
9. หน่วยอาคารสถานที่
 
1. หน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต
  หน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบการรับงานพิมพ์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานกำหนดและตรวจสอบรายละเอียดของสิ่งพิมพ์
งานวางแผนการผลิต งานกำหนดงานให้เครื่องจักรผลิต และงานควบคุมการผลิตสิ่งพิมพ์์ งานประสานงานการผลิตกับเจ้าของงาน และหน่วยงานผลิตภายในสำนักพิมพ์ งานประสานงานในการเตรียมวัสดุพิมพ์  งานประเมินราคาสิ่งพิมพ์ งานควบคุมคุณภาพการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งกระบวนการ และการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการกำหนดรายละเอียด
สิ่งพิมพ์ งานเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการพิมพ์ให้แก่ลูกค้า รวมถึงการประสานงานในการจัดจ้างโรงพิมพ์ภายนอก และงานกำหนดราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์ภายนอก
บุคลากร

นางมยุรี สังขมาลัย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยวางแผนและประสานงาน
การผลิต
โทร.7684
นายสุริยา นรินทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
โทร.7684
นายจิรเดช คิดสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร. 7684
นางวิภาดา อยู่ผ่อง
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
โทร.7685
นางสาวปราณี ผ่องอำไพสกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร. 7683
นางพัชรา ศรีสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร. 7684
นางณัฎฐา ชินทองจู
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7683
นางประดับ ไวยโภคา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร. 7684
นางกัลยรัตน์ คงวัฒนากุล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร. 7684
นายวรวิทย์ พงศ์อธิโมกข์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร. 7684
     

 2. หน่วยพิสูจน์อักษร

  หน่วยพิสูจน์อักษร มีหน้าที่รับผิดชอบการพิสูจน์อักษรและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของต้นฉบับและอาร์ตเวิร์กสิ่งพิมพ์พิเศษ งานคำนวณหน้ายกของสิ่งพิมพ์ให้เหมาะสม กับเครื่องพิมพ์ และให้เกิดความประหยัดในการพิมพ์ งานจัดทำดัมมี (dummy) ของสิ่งพิมพ์ งานประสานงานกับหน่วยวางแผนฯ และเจ้าของงานในด้านเนื้อหาและรูปแบบ งานประสานงานกับงานศิลปะในเรื่องการจัดหน้าอาร์ตเวิร์ก เนื้อหา รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง และรูปแบบสิ่งพิมพ์
บุคลากร
นางวัลลี กาญจนพิบูลย์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยพิสูจน์อักษร
โทร.7687
นางสาววรันทร ฉะพงศ์ภพ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร.7687
นายสงกรานต์ หินอ่อน
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7687
นางสาวศิริลักษณ์  เรือนเย็น
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7687
นางสาวพัชรี  ขาวเรือง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7687
   3. หน่วยจัดหน้าชุดวิชา
  หน่วยจัดหน้าชุดวิชา มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหน้าอาร์ตเวิร์กชุดวิชาที่ผลิตใหม่และปรับปรุง งานพิมพ์แก้ไขและจัดหน้าชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ งานจัดการ/ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขไฟล์งานชุดวิชา งานจัดเก็บไฟล์งานชุดวิชาลงระบบ DAM งานประสานงานกับหน่วยเตรียมต้นฉบับ และหน่วยบรรณาธิการเกี่ยวกับ ปัญหาต้นฉบับชุดวิชาจัดพิมพ์ต้นฉบับเนื้อหา งานประสานงานกับหน่วยศิลปะเกี่ยวกับภาพประกอบชุดวิชา งานพัฒนารูปแบบการจัดหน้าชุดวิชา งานสำเนาไฟล์จัดหน้าชุดวิชาใหแก่้คณาจารย์สาขาวิชาเพื่อใช้ในการปรับปรุงชุดวิชา รวมถึงการเปลงไฟล์จัดหน้าชุดวิชาเป็นรูปแบบ PDF ขึ้นบน Website สำหรับนักศึกษา
บุคลากร
นางนิตยา พิริยวรรธนะ
ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยจัดหน้าชุดวิชา
โทร.7688
นางกาญจนา กุลชัยพานิช
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7688
นางเสาวลักษณ์ วิริยาภรณ์ประภาส
ตำแหน่ง ช่างออกแบบงานพิมพ์
โทร.7688
นางจงดี สุทธหลวง
ตำแหน่ง ช่างจัดหน้าคอมพิวเตอร์
โทร.7688
นางพรลภัส เสมาชัย
ตำแหน่ง ช่างจัดหน้าคอมพิวเตอร์
โทร.7688
นางสาวดรุณ อัครีจำนงค์
ตำแหน่ง ช่างจัดหน้าคอมพิวเตอร์
โทร.7688
นางสาวปณิสรา เจียมรชดา
ตำแหน่ง ช่างจัดหน้าคอมพิวเตอร์
โทร.7688
นายวรินทร กิตติตานนท์
ตำแหน่ง ช่างออกแบบงานพิมพ์
โทร.7688
   4. หน่วยศิลปะ
  หน่วยศิลปะ มีหน้าที่รับผิดชอบงานออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์พิเศษต่างๆ ที่ไม่ใช่เนื้อในชุดวิชา งานออกแบบปกชุดวิชา งานจัดทำภาพประกอบชุดวิชาและ
สิ่งพิมพ์พิเศษต่าง ๆ งานจัดทำดัมมี(dummy) และแผ่นปรู๊ฟสีสิ่งพิมพ์พิเศษ งานกราดภาพ (Scan) ต้นฉบับภาพสิ่งพิมพ์ งานประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
ในด้านการออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์กงานสิ่งพิมพ์พิเศษ งานจัดเก็บไฟล์งานและภาพสิ่งพิมพ์พิเศษลงเครื่องแม่ข่าย งานพัฒนารูปแบบงานสิ่งพิมพ์พิเศษ
งานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานสิ่งพิมพ์ก่อนสู่กระบวนการพิมพ์
บุคลากร
นายธนิต  แสงประดับ
ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยศิลปะ
โทร.7689
นางจิรพร สินเสริฐ
ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการ
โทร.7689
นายกิตติ บุญโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน
โทร.7689
นางสาวธนพรรณ เกษมสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ
โทร.7689
นางสาวดวงกมล วูวนิช
ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์
ปฏิบัติการ
โทร.7689
นางสาวชมช้ด อินทรกาญจน์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ
โทร.7689
           
นางสาวอัญญรัชย์ อารยะวรวีร์
ตำแหน่ง ช่างออกแบบงานพิมพ์
โทร.7689
นางสาวสริตา เนื้อเย็น
ตำแหน่ง ช่างออกแบบงานพิมพ์
โทร.7689
นางดวงแข วารีชัย
ตำแหน่ง ช่างออกแบบงานพิมพ์
โทร.7689
นายไพบูลย์ ชนะพันธ์
ตำแหน่ง ช่างออกแบบงานพิมพ์
โทร.7689
นายไพบูลย์ ทับเทศ
ตำแหน่ง ช่างออกแบบงานพิมพ์
โทร.7689
นางณัฐณี คงเมือง
ตำแหน่ง ช่างออกแบบงานพิมพ์
โทร.7689
         
           5. หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ
  หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบงานถ่ายฟิล์มอาร์ตเวิร์กชุดวิชาและสิ่งพิมพ์พิเศษ งานกราดภาพ (Scan) งานจัดทำต้นฉบับร่าง (dummy) สิ่งพิมพ์พิเศษเพื่อวางรูปแบบฟิล์ม งานวางรูปแบบเพื่อทำต้นแบบอัดแม่พิมพ์ งานตรวจคุณภาพงานฟิล์มก่อนส่งทำแม่พิมพ์ งานจัดเก็บและค้นฟิล์มและแม่พิมพ์ งานตรวจไฟล์งานก่อนวางรูปแบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ งานวางรูปแบบและทำแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลต (Computer to Plate) งานจัดทำแผ่นปรู๊ฟสี งานบริการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ในด้านงานฟิล์มและวางรูปแบบและด้านเทคนิคการทำภาพสกรีนและความคมชัดของภาพพิมพ์
บุคลากร

นางสาวภูมิอนุช อินทรกำแหง
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ
โทร.7690,7691

นายพัฒนาวุธ สมานทรัพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ
โทร.7690,7691

นางสาวกัลยา กินต๊ะชัย
ตำแหน่ง ช่างวางรูปแบบฟิล์ม
โทร.7690,7691
นายจุติพันธ์ พ่วงจีน
ตำแหน่ง ช่างวางรูปแบบฟิล์ม
โทร.7690,7691
นายชัยวัฒน์ ทองมาลัย
ตำแหน่ง ช่างวางรูปแบบฟิล์ม
โทร.7690,7691
นายวสันต์ ธงทอง
ตำแหน่ง ช่างวางรูปแบบฟิล์ม
7690,7691
นายปริยะ จันทร์ศรีนาค
ตำแหน่ง ช่างทำแม่พิมพ์
โทร.7690,7691
นายมารุต ชวาลบุญยฤทธิ์
ตำแหน่ง ช่างทำแม่พิมพ์
โทร.7690,7691
นายทศพร เพ็ชรทอง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7662
           


6. หน่วยผลิต
  หน่วยผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบงานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซต งานประสานงานการกำหนดครื่องพิมพ์ งานทำแม่พิมพ์ (เพลท) งานจัดเตรียมวัสดุทางการพิมพ์ งานคำนวณและสั่งตัดกระดาษให้เครื่องพิมพ์ งานผสมหมึกพิมพ์ งานจัดเตรียมเพื่อพร้อมพิมพ์ โดยตรวจสอบความถูกต้องของแม่พิมพ์และอาร์ตเวิร์ก งานประสานติดตาม
และรับวัสดุการพิมพ์ งานตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ประสานงานจัดส่งงานพิมพให้แก่งานทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ งานจัดเก็บและจัดส่งต้นฉบับ อาร์ตเวิร์ก ตัวอย่างงาน
พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนก่อนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้านงานพิมพ์/งานเตรียมวัสดุการพิมพ์/และงานผสมหมึกพิม
พิมพ์
บุคลากร
นายกำจัด เดชเมืองปัก
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยผลิต-รักษาการในตำแหน่ง
โทร.7663
นางสราญชีพ อ่างหิน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานพิมพ์
โทร.7661
นายพงษ์ศักดิ์ สินรอด
ตำแหน่ง ช่างพิมพ์
โทร.7661
นายกิตติศักดิ์ ศรีอ้อมน้อย
ตำแหน่ง ช่างพิมพ์
โทร.7661
นายสมชาย สมบัติวงศ์
ตำแหน่ง ช่างพิมพ์
โทร.7661
นายปราณี เกษโพนทอง
ตำแหน่ง ช่างพิมพ์
โทร.7661
นายประเสริฐ เสน่ห์จันทร์
ตำแหน่ง ช่างพิมพ์
โทร.7661
นายสมชาย ผลมะขาม
ตำแหน่ง ช่างพิมพ์
โทร.7661
นายอภิสิทธิ์ ชานุบาล
ตำแหน่ง ช่างพิมพ์
โทร.7661
นายสุชาติ ชัยธารี
ตำแหน่ง ช่างพิมพ์
โทร.7661
นายดนัย กิตติวานิช
ตำแหน่ง ช่างพิมพ์
โทร.7661
นายชัยมงคล เอกสินธุ์
ตำแหน่ง ช่างพิมพ์
โทร.7661
นายทนงค์ พุ่มเพ็ชรล้วน
ตำแหน่ง ช่างผสมหมึก
โทร.7661
นายอนุสิษฐ์ จันทร์ใหญ่
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างพิมพ์
โทร.7661
นายอนุรักษ์ สมวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างพิมพ์
โทร.7661
นายกนก สุขวารี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างพิมพ์
โทร.7661
นายผดล ปรีเอี่ยม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างพิมพ์
โทร.7661
นายนิพล สิ่งที่สุข
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างพิมพ์
นายจิระเดช บุญเยี่ยม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างพิมพ์
โทร.7661
นายสมหมาย วันทะวงษ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างพิมพ์
โทร.7661
นายจริน สนธิพงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างพิมพ์
โทร.7661
นายสรศักดิ์ ทองนวล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างพิมพ์
โทร.7661
นางสาววลัยภรณ์ สุถาลา
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7661
   
     
       7. หน่วยทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ
  หน่วยทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ มีหน้าที่รับผิดชอบงานรับงานพิมพ์/ตัวอย่างงาน/ใบสั่งพิมพ์งาน และตรวจสอบจำนวนพิมพ์/จำนวนยกตามรายละเอียดงาน งานพับ งานตัดเจียน/จัดส่งกระดาษป้อนเครื่องพิมพ์ งานเก็บเล่มและทำรูปเล่มสิ่งพิมพ์ งานไสสันทากาว งานปั๊มทอง/ปั๊มปรุ/ปั๊มนูน งานตัดเจียนสิ่งพิมพ์สำเร็จ งานบรรจุ หีบห่อและจัดส่ง งานเก็บ/ย่อยเศษกระดาษ งานขนย้าย งานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ งานประสานการจัดส่งงานทำสิ่งพิมพ์สำเร็จและงานส่งอาบยูวีภายนอก งานบริการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้นงานพับและงานทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ
บุคลากร

นายธิติพัชร์ ไหมอ่อน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ
โทร.7662
นายกิตติศักดิ์ ไทยใหญ่
ตำแหน่ง ช่างทำเล่ม
โทร.7662,7669
นางสุภาภรณ์ ทองมาลัย
ตำแหน่ง ช่างทำเล่ม
โทร.7662,7669
นางเอื้อน สิงหนันท์
ตำแหน่ง ช่างทำเล่ม
โทร.7662,7669
นางสมรัตน์ สุขสมกลิ่น
ตำแหน่ง ช่างทำเล่ม
โทร.7662,7669
นางวรกานต์ ชมกลิ่น
ตำแหน่ง ช่างทำเล่ม
โทร.7662,7669
นางสาวิตรี สุวรรณรัตนเวช
ตำแหน่ง ช่างทำเล่ม
โทร.7662,7669
นางจันทรา บุญร่วม
ตำแหน่ง ช่างทำเล่ม
โทร.7662
นางชุติมน หอมกรุ่น
ตำแหน่ง ช่างทำเล่ม
โทร.7662,7669
นายโสพล บัวศรี
ตำแหน่ง ช่างพับ
โทร.7662
นายบุญเสริม จิตรประจง
ตำแหน่ง ช่างพับ
โทร.7662
นายบุญยัง สายเพ็ชร
ตำแหน่ง ช่างพับ
โทร.7662
นายแทน ชื่นแฉล้ม
ตำแหน่ง ช่างพับ
โทร.7662
นางมาลี ไทรกำแพง
ตำแหน่ง ช่างไสสันทากาว
โทร.7662,7669
นายรณภุูมิ เงินรัตน์
ตำแหน่ง ช่างไสสันทากาว
โทร.7662
นายศุภวัฒน์ บุญร่วม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไสสันทากาว
โทร.7662
นายสราวุฒิ บุญร่วม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไสสันทากาว
โทร.7662
นายเจริญขวัญ บังศรี
ตำแหน่ง ช่างตัดกระดาษ
โทร.7662
นายมนตรี แก้วปัญญา
ตำแหน่ง ช่างตัดกระดาษ
โทร.7662
นายสันติสุข แสงอาจ
ตำแหน่ง ช่างตัดกระดาษ
โทร.7662
นายบูรพา ดาวสี
ตำแหน่ง ช่างปั๊มทอง
โทร.7662
นายวิฑูรย์ คำมูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ
โทร.7662
นายสมพงษ์ ผลาเลิศ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ
โทร.7662
นายอานนท์ สละทาน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ
โทร.7662
นายมนัส อาโป
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างพับ
โทร.7662
นายประวิท สะเมาะยิ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างพับ
โทร.7662
นายพรรณุศิลป์ ถิ่นป่า
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างพับ
โทร.7662
นายสาธิต ขำรัตน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างพับ
โทร.7662

 

 

 

นายสถาพร พุกสวัสดิ์
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
โทร.7662

นายสำเร็จ เวิงแห่ว
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
โทร.7662
นายนราธิป บุญร่วม
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
โทร.7662
นางสาธวี เนตรสว่าง
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
โทร.7662
นางสมถวิล  วันเพ็ง
ตำแหน่ง ช่างทำเล่ม
โทร.7662
น.ส.สุนิษา ช่วยชูชิต
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7662
นายวิทวัส เพ่งศรี
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7662
นายจักรพงศ์ ครุธทอง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7662
นายกานต์พงศ์ ศิริยงค์ณุกูร
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7662
นายสุทธิรักษ์ น่วมนิวงษ์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7662
   


8. หน่วยพิมพ์ระบบดิจิตอล
  หน่วยพิมพ์ระบบดิจิตอล มีหน้าที่รับผิดชอบงานผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องสำเนาเอกสาร/เครื่องพิมพ์ Digital งานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานพิมพระบบดิจิตอล ประสานงานทางด้านงานพิมพ์ตามความต้องการกับงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานบริหารให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการผลิตงานพิมพ์ตามความต้องการ งานพับ เก็บเล่มและทำรูปเล่ม
บุคลากร
นางนันทิตา นามฮุง
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยพิมพ์ระบบดิจิตอล
โทร.7665,7666
นางธิรดา ดีแสนเลิศ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7665,7666
นางสุวรรณา แม้นศรี
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7665,7666
นายพิธพงษ์ คงสวัสดิ์สกุล
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคงานพิมพ์ดิจิตอล
โทร.7665,766
นางขวัญเรือน โกศล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร. โทร.7665,7666
นางกัลจนา สวัสดี
ตำแหน่ง พนักงานผลิตเอกสาร
โทร.7665,7666
นางภิญญดา สังข์รัตน์
ตำแหน่ง พนักงานผลิตเอกสาร
โทร.7665,7666
นางรวิวรรณ บัวแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานผลิตเอกสาร
โทร.7665,7666
นายไพบูลย์ นาคสวย
ตำแหน่ง พนักงานผลิตเอกสาร
โทร.7665,7666
นายชัยยศ จิตรีถิ่น
ตำแหน่ง พนักงานผลิตเอกสาร
โทร.7665,7666
นางอำนวย แสงงิ้ว
ตำแหน่ง พนักงานผลิตเอกสาร
โทร.7665,7666
นางบัวรินทร์ ชุบขุนทด
ตำแหน่ง พนักงานผลิตเอกสาร
โทร.7665,7666
นางวรัญญา ธิดาปูน
ตำแหน่ง พนักงานผลิตเอกสาร
โทร.7665,7666
นายยุทธนา ไทยแท้
ตำแหน่งพนักงานผลิตเอกสาร
โทร.7665,7666
นายจักรภพ เย็นอก
ตำแหน่งพนักงานผลิตเอกสาร
โทร.7665,7666
นายประศาสน์ หัสชู
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 
โทร.7665,7666
นายปริญญา  กลันทกสุวัณณ์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7665,7666
   


9. หน่วยอาคารและซ่อมบำรุง
 

หน่วยอาคารและซ่อมบำรุง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวางแผน ควบคุม และประสานงานด้านงานซ่อมบำรุง งานจัดหาอะไหล่และเครื่องมือสำหรับซ่อมเครื่องจักรงาน ดัดแปลงซ่อมสร้างอะไหล่งานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การพิมพ์ ประสานงานการซ่อมภายนอกและการจัดหาอะไหล่ งานลับใบมีด งานดูแลเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักพิมพ์ช่วงปฏิบัติงานล่วงเวลา งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานบริการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้านการซ่อมบำรุง งานประสานงานจัดเตรียมเพื่อกิจการพิเศษ งานจัดเตรียมพื้นที่เพื่อกิจกรรมพิเศษ

บุคลากร
นายประยูร ดีถนัด
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่
โทร.7667
นายกฤษฎา พ่วงพันธุ์
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
โทร.7667
นายสุขพล สุขทองหล่อ
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
โทร.7667
นายอานันท์  ป้อมสุวรรณ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7667