สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University
ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
วุฒิการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 14 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 377.85 บาท/วัน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)  
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก


การเยี่ยมชมสำนักพิมพ์

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ดูงานเกี่ยวกับการผลิตสิ่งพิมพ์ของสำนักพิมพ์
  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  คลิก

 

ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานสำนักพิมพ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  คลิก

 

นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานสำนักพมพ์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562  คลิก

 

 

Professor Mitsuhiro ODA
ศาสตราจารย์ประจำสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น
ดูงานเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  คลิก

 

บุคลากรสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เยียมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 คลิก

คณะนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงาน วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

คลิก

ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดชลบุรี ดูงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คลิก

ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบรรณารักษ์ประเทศกัมพูชาเข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก