สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University
ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท/เดือน จำนวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย 1 อัตรา  
 คลิกดูรายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฏิบัติงานหน่วยอาคารสถานที่ 1 อัตรา
คลิกดูรายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
วุฒิการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 13 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 377.85 บาท/วัน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)
คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

การเยี่ยมชมสำนักพิมพ์

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ดูงานเกี่ยวกับการผลิตสิ่งพิมพ์ของสำนักพิมพ์
  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  คลิก

 

 

Professor Mitsuhiro ODA
ศาสตราจารย์ประจำสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น
ดูงานเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  คลิก

 

บุคลากรสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เยียมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 คลิก

คณะนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงาน วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

คลิก

ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดชลบุรี ดูงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คลิก

ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบรรณารักษ์ประเทศกัมพูชาเข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก