สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University
รางวัลและการยกย่อง
รางวัลสุริยศศิธร
รางวัลสุริยศศิธร เป็นรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
จัดการประกวดปฏิทินตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนันสนุน ให้การผลิต ปฏิทินมีคุณค่าต่อประชาชน สังคม อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตปฏิทินในประเทศไทย ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกปฏิทินดีเด่นเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน เป็นการส่งเสริมรักษา และสนับสนุนให้เกิดความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ในรูปแบบของปฏิทินเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติไทย โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน กลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศได้ส่งปฏิทินประกวด เป็นประจำทุกปี
สำนักพิมพ์มีเอกลักษณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ คือ ผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐานมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คือ รางวัลปฏิทินดีเด่น "สุริยศศิธร" ดังนี้
ปี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น
ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป ชุด "ของดีเมืองอุดรฯ" คลิก
ออกแบบโดย นายกิตติ บุญโพธิ์ทอง
หน่วยศิลปะ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น
ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ชุด "60 ปี วันราชาภิเษกสมรส" คลิก
ออกแบบโดย นายธนิต แสงประดับ
หน่วยศิลปะ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น
ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ชุด "70 ปี ความรักของพระปกเกล้า" คลิก
ออกแบบโดย นายธนิต แสงประดับ
หน่วยศิลปะ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น
ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ชุด "120 ปี บารมีพระปกเกล้า" คลิก
ออกแบบโดย นายธนิต แสงประดับ
หน่วยศิลปะ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น
ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ชุด "60 พรรษา เทพรัตนราชปราชญ์ศึกษา" คลิก
ออกแบบโดย นายธนิต แสงประดับ
หน่วยศิลปะ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทิน
ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ชุด "70 ปี ครองไผทครองหัวใจประชาชน" คลิก
ออกแบบโดย นายธนิต แสงประดับ
หน่วยศิลปะ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลเกียรติยศ ด้านวิชาชีพ
บคลากรสายสนบสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2559
ในการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร