สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University

 
 


นางอุฬารรัฐ  ปานรสทิพย์
เลขานุการสำนักพิมพ์
ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือ      เทียบเท่า
โทร.7645

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานอำนวยการ งานสารบรรณและธุรการ งานบุคคลงานบัญชี งานการเงินานบุคคลงานบัญชี งานการเงิน และงบประมาณ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธฺ์สำนักพิมพ์งานจัดทำประกาศและคำสั่งต่างๆ ในการบริหารงานภายในสำนัก งานประกันคุณภาพการศึกษา งานการจัดการความรู้และงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักพิมพ์ ตลอดจนอำนวยความสะดวก และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักพิมพ์โดยจัดแบ่งโครงสร้าง การบริหารงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้

1. งานอำนวยการ
2. งานบริหารทั่วไป
3. งานบัญชีและการเงิน
4. งานพัสดุ

 
1. งานอำนวยการ
  งานอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานสารบรรณและธุรการ งานประชุม งานยานพาหนะ งานดูแลรักษาความสะอาด งานควบคุมดูแลปลอดภัยอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์/เยี่ยมชม งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานบริการอำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอกสำนักพิมพ์
บุคลากร
นางสาวจันทร นาคสงวน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการ
โทร.7677
นายสุรศักดิ์ มากระดี
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7644
นางสาวกิ่งดาว ทองเชื้อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร.7646
       


2. งานบริหารทั่วไป

  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานและร่วมกับหน่วยงานจัดทำแผนงบประมาณ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติของสำนัก ปรับปรุงโครงสร้างสำนัก งานอัตรากำลัง   
การพัฒนาและบริหารงานบุคคล จัดทำข้อมูลในการบริหารงานและดำเนินงานของสำนักเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการค้นคว้าอ้างอิง งานการประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานการจัดการความรู้ งานจัดทำรายงานประจำปี และดำเนินงานเชิงพัฒนา งานพิเศษต่างๆ
บุคลากร
นางสาวจันทนา เพชรคอน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป-ปฏิบัติงานแทน
โทร.7648
นางสาวมณีรัตน์ ยิ่งยวด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร.7647
นางสาวกัลย์สุดา แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร.7648

 
3. งานบัญชีและการเงิน
  งานบัญชีและการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของสำนัก  จัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานการเงิน รับและนำส่งคลัง
งานจ่ายเงิน งานจัดทำบัญชีและทะเบียนคุมต่าง ๆ งานเก็บรักษาเอกสารทางการเงินทุกประเภท งานจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงิน งานศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกด้านบัญชี การเงินและงบประมาณ
บุคลากร
นางสาวทิพวรรณ คงเทียม
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน-รักษาการ
โทร.7649
นางสาววันเพ็ญ ชิงช่วง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
โทร.7649
นางสาวสุภาพร พิชัยวรุตมะ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
โทร.7649
นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
โทร.7649
นางสาวสุนิษา ธรรมรงค์
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.7649
   
           4. งานพัสดุ
  งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุในการผลิตสิ่งพิมพ์ และพัสดุในสำนักทุกประเภท งานจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดทำเอกสารเบิกจ่ายทุกประเภท งานบริหารคลังพัสดุ
การรับวัสดุ การเบิกจ่าย และการเก็บรักษา งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ งานควบคุมครุภัณฑ์ งานซ่อมบำรุง งานจำหน่ายพัสดุ งานตรวจนับพัสดุและครุภัณฑ์ งานติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกด้านการพัสดุ
บุคลากร
นางอุฬารัฐ  ปานรสทิพย์
หัวหน้าหน่วยพัสดุ-รักษาการ
โทร.7658
นางลาวัล ใจธรรม
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7659
นายกิตติวัฒน์ พิมลพรพัตร์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชำนาญงาน
โทร.7657
นางปชภร  พงษ์ชาติ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร.7657
นายประพันธ์  สุทธิเสริม
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
โทร.7659
น.ส.จารุณี ตรีสันเทียะ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
โทร.7659
น.ส.สุนิษา  ช่วยชูชิต
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7657