สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University

 
 


นางชัชนา ดวงจินดา
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
เลขานุการสำนักพิมพ์
โทร.7650

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานอำนวยการ งานสารบรรณและธุรการ งานบุคคลงานบัญชี งานการเงิน
และงบประมาณ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธฺ์สำนักพิมพ์งานจัดทำประกาศและคำสั่งต่างๆ ในการบริหารงานภายในสำนัก งานประกันคุณภาพการศึกษา งานการจัดการความรู้และงาน
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักพิมพ์ ตลอดจนอำนวยความสะดวก และประสานงาน
กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักพิมพ์
โดยจัดแบ่งโครงสร้าง การบริหารงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้

1. งานอำนวยการ
2. งานบริหารทั่วไป
3. งานบัญชีและการเงิน
4. งานพัสดุ

 
1. งานอำนวยการ
  งานอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานสารบรรณและธุรการ งานประชุม งานยานพาหนะ งานดูแลรักษาความสะอาดปลอดภัยอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์/เยี่ยมชม งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานบริการอำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอกสำนักพิมพ์
บุคลากร
นางสาวจันทร นาคสงวน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการ
โทร.7677
นายสุรศักดิ์ มากระดี
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7644
นางสาวกิ่งดาว ทองเชื้อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร.7646
นางบงกชกร ละออจันทร์
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
โทร.7646
นายพิเชษฐ์ ชะอุ่มอินทร์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
โทร.7646
   


2. งานบริหารทั่วไป

  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานและร่วมกับหน่วยงานจัดทำแผนงบประมาณ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติของสำนัก ปรับปรุงโครงสร้างพัฒนาหน่วยงานวางแผนอัตรากำลัง การพัฒนาและบริหารงานบุคคลจัดทำข้อมูลในการบริหารงานและดำเนินงานของสำนักเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
งานและการค้นคว้าอ้างอิง งานการประกันคุณภาพการศึกษา งานการควบคุมภายในและการควบคุมคุณภาพด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดความรู้ งานจัดทำรายงานประจำปี ดำเนินงานเชิงพัฒนางานพิเศษต่างๆ
บุคลากร
นางสาวเพ็ญนภา พูลทรัพย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทร.7648

นางสาวมณีรัตน์ ยิ่งยวด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.7647
3. งานบัญชีและการเงิน
  งานบัญชีและการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินของสำนัก  งานจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานรับ
และรักษาการจ่าย งานนำส่ง  งานเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงินทุกประเภท จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมหลักฐาน เรื่องต่าง ๆ จัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินต่าง ๆ ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประสาน งานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในด้านบัญชี การเงิน งบประมาณ
บุคลากร
นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน
โทร.7649
นางสาววันเพ็ญ ชิงช่วง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.7649
นางสาวทิพวรรณ คงเทียม
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.7649
นางสาวสุภาพร พิชัยวรุตมะ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.7649
นางสาวกัลย์สุดา แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
โทร.7649
นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร.7649
นางสาวสุนิษา ธรรมรงค์
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.7649
       4. งานพัสดุ
  งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุในการผลิตสิ่งพิมพ์ และพัสดุในสำนักงานทุกประเภท งานจัดซื้อจัดจ้าง บริหารพัสดุเกี่ยวกับการจัดเก็บพัสดุและการเบิกจ่าย การควบคุมการใช้เก็บรักษา งานซ่อมบำรุง งานจำหน่ายพัสดุ งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกด้านการพัสดุ
บุคลากร
นางสาวคนิษฐา พันธุ์มวานิช
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
โทร.7658
นายสมเจตน์ ป่รีชาชาติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร.7657
นายกิตติวัฒน์ พิมลพรพัตร์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7657
นางลาวัล ใจธรรม
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทร.7659
น.ส.ปนัดดา  ดีด้วยมี
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร.7657
น.ส.จารุณี ตรีสันเทียะ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
โทร.7659
นายประพันธ์  สุทธิเสริม
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
โทร.7659
นายประพันธ์  บัวคลี่
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โทร.7657