สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University
 
 

» บริการการพิมพ์ 1-2, 3 สี และ 4 สี
» บริการการพิมพ์สีด้วยเครื่องที่มีประสิทธิภาพตลอดจน
การพิมพ์เอกสารลับต่าง ๆ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 
» ออกแบบจัดหน้าด้วยเครื่อง Macintosh
» โอนถ่ายข้อมูลต้นฉบับ โดยใช้ CD, DVD, PCL6, TIFF,PDF และ PDF/X
» พิมพ์ปรู๊ฟขาว-ดำ ด้วยเครื่อง Laser Print
» พิมพ์ปรู๊ฟสีด้วยเครื่องพิมพ์คุณภาพสูง
 
     
 

--บริการงานพิมพ์แบบครบวงจร--

--แบบสั่งพิมพ์งาน--