สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University
 

ฝ่ายวิชาการยินดีต้อนรับ

 
     
 
   
 

» ส่วนหน้า

 
 

» เอกสารการสอน

 

» แบบประเมินผลตนเอง

 

   
 

» ประมวลสาระ

 
 

» แนวการศึกษา

 
     
       
  รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6  
  การจัดทำต้นฉบับที่เหมาะสมกับการจัดพิมพ์  
  กระบวนการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา
  มาตรฐานการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา 
 
 

กระบวนการจัดทำต้นฉบับแบบยกหน่วย