สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University
 

ประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สำนักพิมพ์ระยะ 5 ปี (2563 - 2567)

 

 

 

สำนักพิมพ์เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร และทันสมัย

 

 

1. พัฒนาระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการต่างๆ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดรับกับแนวทางการ ศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
2. มุ่งให้บริการและพัฒนาระบบการจัดพิมพ์เอกสารลับของประเทศ
3. พัฒนาเผยแพร่และจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการ ของสังคม
4. มุ่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการพิมพ์ ให้มีมาตรฐานและทันสมัย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้านสนับสนุนการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

 

 

 

 

 
 

1. เพื่อให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มีคุณภาพมาตรฐาน
2. เพื่อเพิ่มรายได้
3. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ