สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University
 

 

 

 

สำนักพิมพ์เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร และทันสมัย

 

 

1. พัฒนาระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพวิชาการต่างๆ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดรับกับแนวทางการ ศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาเผยแพร่และจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการ ของสังคม
3. มุ่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการพิมพ์ ให้มีมาตรฐานและทันสมัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้านสนับสนุนการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

 

 

 

 

 
 

1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร ให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบการเผยแพร่และจัดจำหน่ายที่ทันสมัย
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการพิมพ์ให้มีมาตรฐานและทันสมัย
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของสังคม
5. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านสนับสนุนการศึกษาทางไกล