สำนักพิมพ์ The Office of the University Press
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaithammathirat Open University
 

 

 

 

สำนักพิมพ์เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร และทันสมัย

 

 

1. พัฒนาระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพวิชาการต่างๆ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดรับกับแนวทางการ ศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาเผยแพร่และจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการ ของสังคม
3. มุ่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการพิมพ์ ให้มีมาตรฐานและทันสมัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้านสนับสนุนการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

 

 

 

 

 
 

1. เพื่อให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มีคุณภาพมาตรฐาน
2. เพื่อเพิ่มรายได้
3. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ