ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
 

รายละเอียดประวัติการทำงาน

การรับราชการ เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1) พ.ศ. 2520 ครู (ระดับ 2) โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2) พ.ศ. 2524 อาจารย์ 1 (ระดับ 4) โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
3) พ.ศ. 2527 อาจารย์ 1 (ระดับ 4) โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ“อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์”
4) พ.ศ. 2533 ครูใหญ่โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร (ระดับ 5) โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
5) พ.ศ. 2536 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมะขามสรรเสริญ (ระดับ 6) โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
6) พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการโรงเรียน แหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์” (ระดับ 6) อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
7) พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ ราษฎร์นุกูล” อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
8) พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
9) 1 ธันวาคม 2551 – 30 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี
10) 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
11) 1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี
งานเอกชน พ.ศ. 2515 – 2517 ครูผู้สอน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2517 – 2519 ครูผู้สอน วิทย์ศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเซนต์แอนโทนี่
  การฝึกอบรมทางวิชาการ / วิชาชีพ / วิชาพิเศษ ที่สำคัญ  
- ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 9 (สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
- อบรมเรื่องการกระจายอำนาจทางการศึกษา (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,โรงแรมนิวเทรเวิลลอด์จ จ.จันทบุรี)
- อบรมการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
- อบรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ (สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับประเทศสิงคโปร์)
- ประชุมสัมมนาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง (สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน,โรงแรมปรินซ์พาเลชมหานาค กรุงเทพมหานคร)
- การประชุมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต (สมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย,โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ)
- การประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013 (สำนักงานอุทยาน การเรียนรู้ (สอร.) หน่วยงานภายในสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี,ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ)
- ประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง Future School Leaders in the ASEAN (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,โรงแรม Eastin มักกะสัน กรุงเทพฯ)
- ประชุมเสวนาวิชาการ “เวทีปฏิรูปการเรียนรู้การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล”
ผลงานเด่น
ดร. มาโนช กล้องเจริญ ดำรงตำแหน่งและมีหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง ดังนี้
1. อนุกรรมการบริหารงานข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี-ตราด) (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา)
2. ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี-ตราด)
3. ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัดจันทบุรี
4. ประธานศูนย์ครือข่ายคุณธรรมด้านกฎหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ภาคตะวันออก
5. ประธานกรรมการสหวิทยาเขตทับทิม - บริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - ให้ความเห็นการพัฒนาคณะครุศาสตร์ทุกด้าน
7. กรรมการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดจันทบุรี
8. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา จังหวัดจันทบุรี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
9. อุปนายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย
10.อุปนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย
11.ประธานชมรมชาวแปดริ้วในจันทบุรี
12.ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ 16 (จันทบุรี – ตราด)
13.รักษากาชการในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17