ครๆก็เรียน มสธ.เพราะเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้  เรียนทางไกล ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่กับบ้าน เรียนด้วยทำงานด้วย สอบได้ทั่วประเทศ ณ โรงเรียน
มัธยมประจำจังหวัด
ค่าเทอมก็ถูกมาก...
..
ป.ตรี เพียงเทอมละไม่ถึง 5 พันบาท ค่าลงทะเบียนรวมค่าตำราไปแล้ว
ไม่ต้องซื้อเพิ่ม เพียงมีวุฒิเทียบเท่า ม.6 ก็สมัคร ป.ตรี มสธ.ได้แล้ว
ผู้ที่จบ ป.ตรีมาแล้ว เรียน ป.ตรีต่อเนื่อง มสธ. 2-3 ปี เท่านั้น

----------------------------------------------------------------------------
มสธ.เปิดรับ สมัครเรียนทางไกล ปริญญาตรีหลักฐานและค่าใช้จ่าย สมัครปริญญาตรี
1.รูปถ่ายสี 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ,วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
4.ใบสมัคร(ซื้อที่เซเว่น,ที่ไปรษณีย์หรือหน่วยบริการ) ชุดละ 150 บาท
5.ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท
ระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท จำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์
และเซเว่นอิเลพเว่น
หรือสมัครเรียน พร้อมชำระค่าลงทะเบียน
ณ ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์

รับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
จำหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ราคา 150 บาท สั่งซื้อ ใบสมัครและระเบียบการฯ ได้ที่
หรือสมัครออนไลน์ได้ผ่านเวบไซต์ มสธ.
https://www.stou.ac.th/main/apply.html

กำหนดการ ออกหน่วย รับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
รับสมัคร นักศึกษาใหม่พร้อมรับชุดวิชาพื้นฐานได้เลย

-----------------------------------------------------------------------------------------

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ Walk-in Exam
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์
(Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถ
ในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ค่าสมัครสอบชุดวิชาละ 300 บาท

ประโยชน์ของการสอบ Walk-in Exam
- กรณีเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 1/2563
ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 1/2563
ที่สนามสอบได้อีก (กรณีสอบซ่อมต้องลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)

- กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 112
ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบในเดือนมกราคม 2564
ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือนมกราคม 2564 ได้อีกครั้งหนึ่ง

ชุดวิชาที่เปิดสอบ
ภาคการศึกษาปัจจุบัน เปิดสอบจำนวนมากกว่า 64 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา)
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp
 

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการสอบที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย ในรูปแบบมัลติมีเดีย ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลได้ทันทีหลังสอบเสร็จ ด้วยการประมวลผลการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตาม กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษา ของแต่ละบุคคล วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้าน Listening, Structure และ Reading ดำเนินการจัดสอบโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบระดับความรู้ของตนเอง อย่างรวดเร็ว ทันที นำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับ นักศึกษา ป.โท มสธ. ที่ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ
ก็ใช้ผลสอบนี้ยื่นต่อ สาขาเพื่อความสมบูรณ์ของการสำเร็จการศึกษาได้
ตามข้อบังคับการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของแต่ละสาขาสำหรับนักศึกษาสมัครปริญญาตรี
นอกเหนือจากศึกษาครบทุกวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Sukhothai Thammathirat Open University Test :STOU-EPT :E-Testing)
ของมหาวิทยาลัยหรือนำผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
จากสถาบันอื่นมาแสดง
ช่วงการเปิดสอบ

รายละเอียด https://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
สมัครจองที่นั่งสอบ https://eexam.stou.ac.th/WIEII-REGISTER-WEBUI/Content_StudentRegister/register_exam_l.xhtml?examinationType=300

[กรณีผู้ที่เคยสอบ ภาษาอังกฤษอื่นๆ ให้ยื่นคำร้องแจ้งผล
การเคยเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฟอร์ม มสธ.33.
ส่งไปที่
สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ดาวโหลดแบบฟอร์ม มสธ.33 
  

 

 

 

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนัก ศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล
อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนว
การศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ :: 054-829811-4
-------------------------------------------

www.stou.ac.th
-------------------------------------------


ขอเชิญ...ผู้สนใจ นักศึกษา นักเรียน ตอบแบบสอบถาม ความต้องการเปิดหลักสูตรระยะสั้น มสธ.
https://www.stou.ac.th/Offices/rdec/Lampang/main/short-couse.html*****************************************

แนะนำ หลักสูตร สาธารณสุขศาตร์ระดับปริญญาตรี
ข่าวดี...มสธ.เปิดรับ น้องๆ ที่สำเร็จ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6หรือเทียบเท่า) เข้าเรียน ปริญญาตรี สาธารณสุข ศาตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ศึกษาเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การบำบัดโรคเบื้องต้นสามารถทำงานด้วย เรียนไปด้วยได้ โดยเฉพาะ น้องๆที่กำลังเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว  เรียนหลักสูตร สาธารณสุขศาตร์ ของ มสธ. ไปด้วยได้(เรียนอยู่กับบ้าน,ทำงานด้วยเรียนด้วยได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ยกเว้นการฝึกปฎิบัติบางวิชา
สอบ ณ รร.มัธยมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
 สำเร็จการศึกษาแล้ว ประกอบอาชีพเป็น นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการหรือนักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข หรือศึกษาเพิ่มเติมเป็นแพทย์แผนไทย(มสธ.เปิดรับในภาคต้น ทุกปี ปีละประมาณ 80 คน)หรือศึกษาเพิ่มเติมเป็นหลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(อาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย : จป. ทำงานในภาคอุตสาหกรรม มีค่าวิชาชีพเพิ่ม)
รายละเอียดโครงสร้างชุดวิชา http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_61/health.asp
แนะนำ หลักสูตร ด้านการแพทย์ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

กำลังเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ( เปิดเฉพาะภาค 1 เท่านั้น)

รับผู้มีวุฒิ ม .6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์หรือสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ขึ้นไป
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ นวดแผนไทย เกี่ยวกับการนวดพื้นฐาน นวดราชสำนัก นวดเพื่อการรักษา นวดบริการสุขภาพ
ผดุงครรภ์แผนไทย เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ทั้งขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด
เภสัชกรรมแผนไทยเกี่ยวกับเภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช และเภสัชกรรม (การปรุงยาแผนไทย)
เวชกรรมแผนไทย เกี่ยวกับการตรวจโรค การหาสาเหตุของการเกิดโรค
การวางแผนการรักษาโรค และการตั้งตำรับยารักษาโรค
การฝึกปฏิบัติต้องได้คะแนนร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน ซึ่งต้องมีการสะสมชั่วโมงปฏิบัติด้วย

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

เป็นแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ)
แพทย์แผนไทยประจำสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการอื่น ๆ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(ต้องมีแพทย์แผนไทยประจำ)
ประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือนระดับปริญญาตรี 15,000 บาท อาจมีค่าพิเศษอื่นๆอีก
วิดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร สาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
https://www.youtube.com/watch?v=y_bJdeXFAu0
รายละเอียดโครงสร้างชุดวิชา http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_61/health.asp
แนะนำ หลักสูตร ด้านเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เอกด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

1. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
- วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

รับผู้มีวุฒิตั้งแต่เทียบเท่า ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
สำหรับผู้ที่มีวุฒิสูงกว่า ม.6 / ปวช. สามารถ
ศึกษาต่อเป็นปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปีได้
วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบสื่อสารข้อมูล สารสนเทศธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล มัลติมีเดีย
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
เรียนรู้เกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลการผลิต การบริหารโรงงาน การควบคุมคุณภาพ การขนส่ง
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เรียนรู้เกี่ยวกับ
 เทคโนโลยีการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ธุรกิจการพิมพ์
วิดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://www.youtube.com/watch?v=n0oKn7lSFEc
รายละเอียดโครงสร้างชุดวิชา http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_61/science.asp
 

 


***นักศึกษาที่ลงทะเบียน ณ ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง***
สามารถชำระค่าลงทะเบียน ผ่านบัตรเครดิตได้แล้ว