KM

 

 


::การฝึกอบรม(แลกเปลี่ยนเรียนรู้)::

รายงานโครงการประกันคุณภาพ
2562
---------------------------------------------------------------------

ปก คำนำ สารบัญ
บทที่ 1 รายงานโครงการประกันคุณภาพ
บทที่ 2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา 1. การประกันคุณภาพการศึกษา PDCA
บทที่ 2.2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2. การบริการเป็นเลิศ
บทที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ 62
บทที่ 4 สรุปผลโครงการ

ใบแทรกภาคผนวก
ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรม
ภาคผนวก ข โครงการสัมมนาประกันคุณภาพ 62
ภาคผนวก ค หนังสือเชิญ บันทึกกิจกรรม
ภาคผนวก ง รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ภาคผนวก จ แบบสำรวจความพึงพอใจประกันคุณภาพ
----------------------------------------------------------------------------

 • ::คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) ของห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง::

  โดย นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊กเครือ
  งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
  บรรณารักษ์

   
 • ::คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการการศึกษาเคลื่อนที่ ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง:: 
  โดยนางสาวธีญาภรณ์ สีเขียว
  นักวิชาการศึกษา

 • ::
  การใช้งานเทคโนโลยี Web 2::
  โดย นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊กเครือ
  งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
  บรรณารักษ์
   
 • ::การใช้วงจร PDCA ในงานให้บริการการศึกษาแบบครบวงจร::(ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล)

   
 • ::คู่มือการสร้างแบบทดสอบออนไลน์::
  โดย...งานบริการสื่อและเทคโนโลยี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
  นายวีรพร ปานโชติ
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

   
 • โปรแกรม R
  เป็นโปรแกรมใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดหา(free ware) ใช้งานสำหรับการคำนวณทางสถิติและกราฟฟิก สามารถทดแทนโปรแกรมวิเคราะห์สถิติเช่น SPSS

  โดย...นายวีรพร ปานโชติ
   
 • ::การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการการศึกษา::
  โดย...งานบริการสื่อและเทคโนโลยี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
  สุวรักษ์ สระทองพูน
  บรรณารักษ์ ห้องสมุด ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง

   
 • ::ฝึกอบรม เรื่อง Open Office และ Ubuntu (สุริยัน-จันทรา)::
  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครฯ
  ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2553
  รวมระยะเวลา 2 วัน

   
 • ::การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบการจัดการพลังงาน"::
  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการพลังงานในเขตภาคเหนือ
  ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง
  วันที่ 5 มกราคม 2553
  โดยวิทยากรจาก บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 4
  อาคาร EASYNET 3079/8-10 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10230
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผู้ดำเนินโครงการ
  ผู้เข้าอบรม
  นายวีรพร ปานโชติ
  งบประมาณ
  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม


  รูปแบบการฝึกอบรม
  บรรยาย/สาธิต
  นำเสนอตัวอย่าง
  ประเมินผลและทำแบบทดสอบ
  เนื้อหาการฝึกอบรม
  เหตุผลของการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้งานพลังงานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
  แนวทางปฏิบัติตามกฏหมาย /การพัฒนาระบบจัดการพลังงาน ขั้นตอนของการจัดการ/ผู้เกี่ยวข้อง
  มีกฎหมายเพื่อสนับสนุนและบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน
  เอกสารเพิ่มเติม(พ.ร.บ.ส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535)
  ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ สถานประกอบการที่ลดการใช้พลังงานได้เป็นผลสำเร็จ รพ.หาดใหญ่
  เวบลิ้งค์
   

   

 • ::ศูนย์ฯ มสธ.ลำปางกับการประหยัดพลังงาน::
  ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลาเซียส , ปิดแอร์ก่อนเลิกงาน 30 นาที
  เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออรเรสเซนต์เป็นแบบประหยัดพลังงาน
  กำหนดการเปิด-ปิด ไฟฟ้าเป็นบริเวณ
  ติดตั้งสวิชท์ไฟฟ้าระบบแสงสว่าง แบบมีสายดึง เพื่อเปิดแสงไฟฟ้าจุดที่ต้องการ
  ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์ช่วงไม่ใช้งานนานๆ , ตั้งระบบประหยัดพลังงาน
  ใช้กระดาษโน๊ตจากกระดาษหน้าเดียวที่ใช้แล้ว