QA

::รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา::
 


::โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาปี60::
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/Lampang/Main/pdf/qa60/7-5(7).pdf
::โครงการพัฒนาบุคลากร กองทุน 12 ปี::

 • รายงานการศึกษาดูงานระบบการให้บริการการศึกษา (ส่วนงานทะเบียนและวัดผล)
  ศูนย์ บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์พัฒนาการศึกษาชาวเขาจังหวัดเชียงราย
  ของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง
  วันที่ 4 – 6 เมษายน 2554

  หน้าปก(pdf file 2.9Kb)
  เนื้อหา(pdf file 3.5Mb)
   

  เข้าชมจำนวน     Website counter  ครั้ง