ประกาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
ขอแจ้ง หยุดการให้บริการตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 เมษายน 2563
 

สำหรับผู้ที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดฯ ได้ทำการต่ออายุหนังสือให้กับผู้ที่ยืมถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 แล้ว--------------------------------------------------------------


 

ครๆก็เรียน มสธ.เพราะเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้  เรียนทางไกล ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่กับบ้าน เรียนด้วยทำงานด้วย สอบได้ทั่วประเทศ ณ โรงเรียน
มัธยมประจำจังหวัด
ค่าเทอมก็ถูกมาก...
..
ป.ตรี เพียงเทอมละไม่ถึง 5 พันบาท ค่าลงทะเบียนรวมค่าตำราไปแล้ว
ไม่ต้องซื้อเพิ่ม เพียงมีวุฒิเทียบเท่า ม.6 ก็สมัคร ป.ตรี มสธ.ได้แล้ว
ผู้ที่จบ ป.ตรีมาแล้ว เรียน ป.ตรีต่อเนื่อง มสธ. 2-3 ปี เท่านั้น

----------------------------------------------------------------------------
มสธ.เปิดรับ สมัครเรียนทางไกล ปริญญาตรีหลักฐานและค่าใช้จ่าย สมัครปริญญาตรี
1.รูปถ่ายสี 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ,วุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
3.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
4.ใบสมัคร(ซื้อที่เซเว่น,ที่ไปรษณีย์หรือหน่วยบริการ) ชุดละ 150 บาท
5.ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท
ระเบียบการใบสมัคร ชุดละ 150 บาท จำหน่ายที่ ที่ทำการไปรษณีย์
และเซเว่นอิเลพเว่นหรือสมัครเรียน พร้อมชำระค่าลงทะเบียน
ณ ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
การจำหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ราคา 150 บาท 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 15 กุมภาพันธ์
2564
หรือสมัครออนไลน์ได้ผ่านเวบไซต์ มสธ.


------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการสอบที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย ในรูปแบบมัลติมีเดีย ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลได้ทันทีหลังสอบเสร็จ ด้วยการประมวลผลการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตาม กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษา ของแต่ละบุคคล วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้าน Listening, Structure และ Reading ดำเนินการจัดสอบโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบระดับความรู้ของตนเอง อย่างรวดเร็ว ทันที นำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับ นักศึกษา ป.โท มสธ. ที่ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ
ก็ใช้ผลสอบนี้ยื่นต่อ สาขาเพื่อความสมบูรณ์ของการสำเร็จการศึกษาได้
ตามข้อบังคับการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของแต่ละสาขา


สำหรับนักศึกษาสมัครปริญญาตรี
นอกเหนือจากศึกษาครบทุกวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Sukhothai Thammathirat Open University Test :STOU-EPT :E-Testing)
ของมหาวิทยาลัยหรือนำผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
จากสถาบันอื่นมาแสดง

[กรณีผู้ที่เคยสอบ STOU-EPT หรือผู้ที่ผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ให้ยื่นคำร้องแจ้งผล
การเคยเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฟอร์ม มสธ.31.
ส่งไปที่
สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ดาวโหลดแบบฟอร์ม มสธ.31. ]


กำหนดการรับสมัครสอบสมัครสอบที่ http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/Info.htm
 

มั่นใจในความรู้...เข้าสอบได้เลย ไม่ต้องรอสอบปลายภาค
กับระบบสอบตามความพร้อม......
รายละเอียดการสมัครสอบ...
http://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/walkinExam/searchpaym.asp

สอบตามความพร้อม
สอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ไม่ต้องรอสอบไล่
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
สมัครจองที่นั่งสอบ 300 บาทต่อ 1 ชุดวิชา
จะเปิดให้ลงทะเบียนสอบก่อนสอบภาคปกติ
ของแต่ละ ภาคการศึกษาล่วงหน้า ประมาณ 1 เดือน

เปิดสอบแล้ว  59 ชุดวิชาและจะมีเพิ่มเรื่อยๆ
 (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย


จัดสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 รอบเช้า 09.00 - 12.00 น.
รอบบ่าย 13.30 - 16.30 น.
เปิดสอบทั้งหมด 5
9 ชุดวิชาดังนี้

นักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์
และรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดังนี้ ทางช่อง STOU CHANNEL ระบบ C-BAND รับชมจาก
- จานดาวเทียม PSI ได้ที่ช่อง 146
- จานดาวเทียม DYNASAT ช่อง 122
- จานดาวเทียม INFOSAT และ ช่อง 115 STOU CHANNEL ระบบ KU-BAND
- รับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
ช่อง DLTV 8 หรือ TRUE VISION ช่อง 193 สำหรับการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียง
ทางเครื่องรับดาวเทียม สามารถเข้าไปที่ Radio ของรีโมท (remote) กล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม โดยเลือกไปที่ FM.SUKHOTHAI ช่องทางการรับชมทาง internet
นักศึกษาสามารถรับชมได้ทาง www.stou.ac.th เลือกไปที่ STOU Online
 รับชมรายการวิทยุโทรทัศน์เลือก STOU CHANNEL รับฟังรายการวิทยุ
กระจายเสียงเลือก FM SUKHOTHAI  
***********************************************************

 

 


 
  

 

 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง
เปิดให้บริการนัก ศึกษาและผู้สนใจข้อมูลการศึกษาทางไกล
อยู่ที่ไหนก็เรียนจบ ปริญญาตรีได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
เรียนอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ค่าใช้จ่ายประหยัด
ผู้สนใจสามารถ ขอรับการแนะแนว
การศึกษาได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ เวลาราชการ สามารถโทรศัพท์
สอบถามได้ที่ ศูนยฯ มสธ .ลำปาง
โทรศัพท์ :: 054-829811-4

          บริการห้องประชุม สัมมนา

1 / 3
บริการห้องประชุม สัมมนา คลิก...เลื่อน ดูข้อมูลเพิ่มเติม ด้านล่าง
2 / 3
ราคาประหยัดพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย
3 / 3
ติดต่อ โทร 054-829811-4 ต่อ 3

-------------------------------------------www.stou.ac.th
-------------------------------------------
แนวทางการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาตร์บัณฑิต
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐


http://edu.stou.ac.th/EDU/page/Showdata.aspx?PageId=19990&Datatype=2


*****************************************

แนะนำ หลักสูตร สาธารณสุขศาตร์ระดับปริญญาตรี
ข่าวดี...มสธ.เปิดรับ น้องๆ ที่สำเร็จ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6หรือเทียบเท่า) เข้าเรียน ปริญญาตรี สาธารณสุข ศาตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ศึกษาเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การบำบัดโรคเบื้องต้นสามารถทำงานด้วย เรียนไปด้วยได้ โดยเฉพาะ น้องๆที่กำลังเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว  เรียนหลักสูตร สาธารณสุขศาตร์ ของ มสธ. ไปด้วยได้(เรียนอยู่กับบ้าน,ทำงานด้วยเรียนด้วยได้ ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ยกเว้นการฝึกปฎิบัติบางวิชา
สอบ ณ รร.มัธยมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
 สำเร็จการศึกษาแล้ว ประกอบอาชีพเป็น นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการหรือนักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข หรือศึกษาเพิ่มเติมเป็นแพทย์แผนไทย(มสธ.เปิดรับในภาคต้น ทุกปี ปีละประมาณ 80 คน)หรือศึกษาเพิ่มเติมเป็นหลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(อาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย : จป. ทำงานในภาคอุตสาหกรรม มีค่าวิชาชีพเพิ่ม)
รายละเอียดโครงสร้างชุดวิชา http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_61/health.asp
แนะนำ หลักสูตร ด้านการแพทย์ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

รับผู้มีวุฒิ ม .6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์หรือสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ขึ้นไป
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ นวดแผนไทย เกี่ยวกับการนวดพื้นฐาน นวดราชสำนัก นวดเพื่อการรักษา นวดบริการสุขภาพ
ผดุงครรภ์แผนไทย เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ทั้งขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด
เภสัชกรรมแผนไทยเกี่ยวกับเภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช และเภสัชกรรม (การปรุงยาแผนไทย)
เวชกรรมแผนไทย เกี่ยวกับการตรวจโรค การหาสาเหตุของการเกิดโรค
การวางแผนการรักษาโรค และการตั้งตำรับยารักษาโรค
การฝึกปฏิบัติต้องได้คะแนนร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน ซึ่งต้องมีการสะสมชั่วโมงปฏิบัติด้วย

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

เป็นแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ)
แพทย์แผนไทยประจำสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการอื่น ๆ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(ต้องมีแพทย์แผนไทยประจำ)
ประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือนระดับปริญญาตรี 15,000 บาท อาจมีค่าพิเศษอื่นๆอีก
วิดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร สาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
https://www.youtube.com/watch?v=y_bJdeXFAu0
รายละเอียดโครงสร้างชุดวิชา http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_61/health.asp
แนะนำ หลักสูตร ด้านเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เอกด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

1. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
- วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

รับผู้มีวุฒิตั้งแต่เทียบเท่า ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
สำหรับผู้ที่มีวุฒิสูงกว่า ม.6 / ปวช. สามารถ
ศึกษาต่อเป็นปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปีได้
วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบสื่อสารข้อมูล สารสนเทศธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล มัลติมีเดีย
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
เรียนรู้เกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลการผลิต การบริหารโรงงาน การควบคุมคุณภาพ การขนส่ง
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เรียนรู้เกี่ยวกับ
 เทคโนโลยีการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ธุรกิจการพิมพ์
วิดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://www.youtube.com/watch?v=n0oKn7lSFEc
รายละเอียดโครงสร้างชุดวิชา http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_61/science.asp
 


แนะนำ หลักสูตร ด้านธุรกิจ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต

เรียน 18-22 ชุดวิชา(สำหรับผู้ใช้วุฒิสมัคร ตั้งแต่เทียบเท่า ม.6 ถึง ปริญญาตรีขึ้นไป)
โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร
https://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_54/program/bus/account.pdf
แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
รียนจบบัญชี จะทำงานอะไรได้บ้าง
1 นักบัญชี/ พนักงานบัญชี/ เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
อาชีพสายตรงของคนจบบัญชีก็คือนี่เลย นักบัญชี สมุห์บัญชี หรือเจ้าน้าที่ทางการเงิน ทำหน้าที่ในการจัดการงบประมาณ วิเคราะห์แผนการเงิน ตรวจสอบดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัทหรือองค์กรนั้น เรียกว่าน้องๆ สามารถทำงานได้แทบทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงินและมีแผนกบัญชี อาทิ ธนาคาร บริษัทประกันภัย องค์กรธุรกิจเอกชน รัฐบาล และสถานประกอบการต่างๆ รวมไปถึงบริษัทที่รับทำบัญชีให้บริษัทอื่นอีกที

2 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
อาชีพนี้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่องค์กรในด้านการปฏิบัติภาษีอากร กฎหมายภาษี เพื่อลดความเสี่ยงทางภาษีในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานหรือบริษัท เพื่อช่วยวางแผนและแก้ปัญหาในการเสียภาษีให้แก่องค์กรต่างๆ ยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกประเภท บอกเลยว่าอาชีพนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันและสามารถปรับเปลี่ยนโยกย้ายทำงานได้หลากหลายแบบอีกด้วย

3 ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
เป็นผู้ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบกิจการบุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน มีหน้าที่ดูตัวเลขทางบัญชีและเซ็นเอกสารรับรองการบัญชีของบริษัทต่างๆ และหากคุณเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในการงานมากยิ่งขึ้น
4 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อาชีพอิสระรายได้ดีเป็นที่ใฝ่ฝันของนักบัญชีหลายคน "ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต"
(Certified Public Accountant) คือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) เป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆ เพื่อควบคุมดูแล มีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจการจัดทำงบการเงินของบริษัทต่างเพื่อรับรองว่าบริษัทนั้นทำถูกต้องหรือไม่ เป็นความใผ่ฝันของเด็กบัญชีหลายคน เพราะเป็นวิชาชีพที่ได้เงินดีมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นกันง่ายๆ

5 ที่ปรึกษาทางบัญชี
อาชีพที่ปรึกษาทางบัญชี สามารถเป็นอาชีพทั้งอิสระและทำงานในองค์กรด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นอีกสายงานที่มีราายได้สูงทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการด้านคำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี มีหน้าที่จัดทำ แก้ไข วางระบบ และตรวจสอบบัญชีและภาษีภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

6 รับราชการ
การเป็นนักบัญชี ผู้อำนวยการบัญชี นักวิเคราะห์และวางแผนการเงิน หรือตำแหน่งอื่นๆ ในหน่วยงานราชการ อันดับแรก น้องๆ ต้องเริ่มจากเริ่มจากสมัครและสอบเข้า ก.พ. หรือสอบตรง แล้วจึงจะสามารถสมัครเข้าทำงานีกที ข้อดีของการเป็นพนักงานบัญชีของรัฐนั้นก็คือ ความมั่งคง สวัสดิการดี ดูแลเรื่องการเจ็บป่วยของพ่อแม่และครอบครัว ถ้าอยู่จบเกษียณก็จะมีเงินบำนาญไว้ให้อุ่นใจในบั้นปลายชีวิตนั่นเอง

7 ครู/ อาจารย์/ ติวเตอร์
นอกเหนือจากการทำงานด้านบัญชีโดยตรงแล้ว นักบัญชียังสามารถใช้วิชาชีพที่มีไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นด้วยการเป็นอาจารย์หรือติวเตอร์ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งปัจจุบันผู้ที่จะเป็นอาจารย์ไม่จำเป็นต้องจบคุรุศาสตร์ เพียงแค่ใช้วิชาชีพที่จบมาสอนได้ แต่ถ้าน้องๆ จบปริญญาตรี ระดับที่สามารถสอนได้คือ ปวช. ปวส. แต่ถ้าอยากเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ต้องมีการเรียนต่อปริญญาโท สาขาบัญชีก็สามารถกลับมาเป็นอาจารย์อยู่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษาได้เช่นกัน

8 ธุรกิจส่วนตัว
คนที่เรียนจบด้านพาณิชย์และการบัญชีสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้โดยง่าย เพราะมีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการรายได้ต่างๆ อย่างดี โดยนักบัญชีที่ผันตัวมาประกอบธุรกิจส่วนตัว อาจมีประสบการณ์การทำงานมานานและเก็บเกี่ยวความรู้ ทักษะการทำธุรกิจและการบริหารงานมาแล้วพอสมควร

ทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้น และปัญญาประดิษฐ์อย่าง AI ก็พัฒนามากขึ้นจนสามารถทำงานทดแทนมนุษย์ได้ โดยเฉพาะด้านการเงินที่จะสังเกตได้ว่าเราไม่ต้องไปที่ธนาคาร เพราะเทคโนโลยีทำให้จัดการทุกอย่างได้ผ่านแอปพลิเคชัน ใครที่ตั้งใจอยากเป็น นักบัญชี จำเป็นจะต้องมีทักษะที่ทำให้แตกต่างจากระบบอัติโนมัติ ดังนี้

- รู้จักวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ชี้จุดอ่อนจุดแข็งและนำไปใช้วางแผนสร้างกลยุทธให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
- ปรับตัวใช้เทคโนโลยี มองว่าเทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยแบ่งเบา
ภาระงานในส่วนที่ไม่ต้องใช้ทักษะ มากกว่าจะมาแย่งงาน จะต้องรู้จักและสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการทำงานที่มากขึ้นกว่าเดิม
- มีทักษะให้คำปรึกษา แก่ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ซึ่งทำได้ก็เพราะว่าผ่านประสบการณ์ต่างๆทางด้านบัญชีหลากหลายเหตุการณ์มาแล้ว ไม่ว่าจะให้คำปรึกษาเรื่อง การวางระบบบัญชี การบริหารงาน ตลอดจนเรื่องภาษี
- มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่นในเรื่องการลงทุน การบริหารองค์กร กฏหมายภาษษี ธุรกิจออนไลน์ การบริหารสินทรัพย์


***นักศึกษาที่ลงทะเบียน ณ ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง***
สามารถชำระค่าลงทะเบียน ผ่านบัตรเครดิตได้แล้วบริการห้องประชุม สัมมนา ราคาประหยัด พร้อมอุปกรณ์สื่อโสตฯครบครัน

 

 

 

 

 


 

 

::เครือข่ายสังคมออนไลน์  facebook ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง::
          ช่วยกันกด แชร์ หรือ ถูกใจ กันด้วยนะจ้า....

ภาพกิจกรรม