บริการของศูนย์

 • ภารกิจต่อมหาวิทยาลัย

 • เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รองรับกิจกรรมการสอน การฝึกอบรม และบริการการศึกษาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีขึ้นและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
 • เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการให้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาและประชาชน
 • เป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบเพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธาของนักศึกษาและประชาชนต่อมหาวิทยาลัย
 • เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อการกระจายความรู้และรายได้สู่ชุมชน
 • เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เปรียบเสมือนตัวแทนที่ไปจัดตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเพื่อเผย-แพร่เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
 • เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของชุมชนนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการวิจัยให้ถูกต้องทันสมัยตรงตามความต้องการ
 • เป็นหน่วยงานรับปัญหาอุปสรรคการเรียนการสอนจากผู้ที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย
 • เป็นศูนย์กลางระดับศักยภาพของ บัณฑิตศิษย์เก่าและผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
 • เป็นหน่วยงานที่เป็นพื้นฐานในท้องถิ่นให้แก่มหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนในชนบทที่ห่างไกล
 • สร้างบทบาทความเป็นผู้นำในท้องถิ่น ภูมิภาคทางด้านวิชาการวิชาชีพในระดับ อุดมศึกษา
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยในการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
 • ส่งเสริมชี้นำให้เห็นคุณค่าของการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพตนเอง โดยสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการต่าง ๆ
 • เป็นหน่วยงานที่จะสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทุกระดับ