บริการห้องสมุด


..มีหนังสือใหม่ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารต่างๆ  สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง ยินดีต้อนรับ...นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป..ให้บริการห้องสมุดสื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนการบริการเทคโนโลยีการศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกอบรมในระบบการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัย


การบริการของห้องสมุด

.....ห้องสมุดเป็นหน่วยงานหนึ่งของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง มีหน้าที่ให้บริการสื่อการศึกษา แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ มสธ. และบุคคลทั่วไป โดยมีบริการ ดังนี้

บริการให้ยืม-รับคืน สื่อการศึกษา
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
บริการหนังสือทั่วไป  งานวิจัย  วิทยานิพนธ์
เอกสารการสอนชุดวิชา นวนิยาย  เยาวชน  เรื่องสั้น  วารสาร
หนังสือพิมพ์  เทปเสียง วีดิทัศน์ และหนังสืออ้างอิง
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
บริการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (Online Public Access Catalog OPAC)
บริการ Internet
บริการคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
บริการห้องสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
บริการสอนเสริมทาง Internet
บริการรับฟังสื่อเทปและCD เสียง
บริการห้องฉายสื่อวีดิทัศน์
บริการให้คำแนะนำการใช้ห้องสมุ


การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด

....นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะยืมสื่อการศึกษาออกนอกห้อง สมุด สามารถสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด ศวน. มสธ. ลำปาง ได้โดยปฏิบัติดังนี้

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกห้องสมุด พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัว

...นักศึกษา มสธ.และหลักฐานการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนปัจจุบัน
...ข้าราชการประจำหรืออาจารย์พิเศษของมสธ.แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ  หรือบัตรประชาชน
...บุคคลทั่วไปแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้