บริการการศึกษา* จำหน่ายระเบียบการสมัคร

* รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่
* รับลงทะเบียนและคำร้องต่างๆ
* แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
* ปฐมนิเทศนักศึกษา
* ฝึกอบรมและประสบการณ์วิชาชีพ
* ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
* กิจกรรมชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต
   และสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
* ประชาสัมพันธ์
* การจัดนิทรรศการระบบการศึกษาทางไกล
* การสอนเสริมโดยการนัดหมาย
* การตอบคำถามนักศึกษา
* กีฬามหาวิทยาลัย
* โครงการส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา
* โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว
* โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมผู้นำชมรมนักศึกษา       
* โครงการสร้างเครือข่ายแนะแนวการศึกษาต่อ
   มสธ. (มุมแนะแนวการศึกษา)
* งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย