บริการห้องประชุม

       การให้บริการเช่าห้องประชุม....จัดงานประชุมสัมมนา  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์...งานแต่งงาน...งานอื่นๆ

        ให้บริการเช่าห้องประชุม  ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยตามมาตรฐาน...การประชุม / อบรมสัมมนา / งานเลี้ยงสังสรรค์
        ทีมงานยินดีต้อนรับ....ให้บริการเป็นกันเอง....ประทับใจ....

   

อัตราค่าเช่า....

1. ห้องประชุมสัมมนาใหญ่ ขนาด 300 - 400 ที่นั่ง (จัดแบบมีเก้าอี้นั่งอย่างเดียว)
    หรือขนาด 200 ที่นั่ง (จัดแบบมีโต๊ะเขียนด้วย)
    อัตราค่าเช่าห้องประชุมใหญ่  ในวัน / เวลาปรกติ 8.30 น.-16.30 น. ราคา 4,500 บาท 

มีเครื่องมือ์โสตทัศนูปกรณ์
ในห้องประชุม
3 ชั่วโมงแรก
(บาท)
ชั่วโมงต่อไป
ชั่วโมงละ (บาท)
ห้องปรับอากาศ
2000
500

2. ห้องสัมมนาขนาดกลาง ( ขนาด 60 - 100 ที่นั่ง )

มีเครื่องมือ์โสตทัศนูปกรณ์
ในห้องประชุม
3 ชั่วโมงแรก
(บาท)
ชั่วโมงต่อไป
ชั่วโมงละ (บาท)
มีเครื่องประอากาศ
1000
300

3. ห้องสัมมนาย่อย ( ขนาด 25 - 30 ที่นั่ง )
มีเครื่องมือ์โสตทัศนูปกรณ์
ในห้องประชุม
3 ชั่วโมงแรก
(บาท)
ชั่วโมงต่อไป
ชั่วโมงละ (บาท)
มีเครื่องประอากาศ
500
150

4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ขนาด 31 เครื่อง) วันละ 5000 บ.
มีชุดคอมพิวเตอร์/โสตทัศนูปกรณ์
ในห้องประชุม
3 ชั่วโมงแรก
(บาท)
ชั่วโมงต่อไป
ชั่วโมงละ (บาท)
มีเครื่องประอากาศ
3000
600
   กรณีใช้เครื่องไม่เต็มจำนวน / ค่าห้อง 1500 บาท/วัน
   เครื่องคอมฯ 20 บาท /ชั่วโมง / เครื่อง
   ค่าเจ้าหน้าที่ 2 คน /คนละ 350 บาท

หมายเหตุ : ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ คิดค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ดังนี้...
สำหรับการใช้ห้องประชุมใหญ่ วันละ 700 -1,400 บาท (ตามขนาดของงาน)
สำหรับการใช้ห้องสัมมนาย่อย วันละ 350 บาท

สนใจ.....สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...งานอำนวยการและธุรการ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง  โทร.
 0 5482 9811 - 4  โทรสาร 0 5482 9815