QA NK-STOU
Menu Button1
QA-Button1
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
QA-Button3
QA-Button4
QA-Button5
QA-Button6
QA-Button7
Menu Button2
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
QMIS
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินตนเอง

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ประชาชน และสร้างเครือข่ายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

วันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2563

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จำนวน ตัวบ่งชี้ ดังนี้
                        ตัวบ่งชี้ที่ 1 การนำองค์กร
                        ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน
                        ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้
                        ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา
                        ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
                        ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการที่ปรับปรุง
                        ตัวบ่งชี้ที่ 7 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน

Counter Services

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก
196 หมู่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
Tel.
0-3730-6247-49 Fax. 0-3730-6244 ต่อ 113
โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต(VOIP)
6035,6036
ติดต่อประกันคุณภารศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

Email: nk.adoffice@stou.ac.th

Create by : QA Team STOU Nakhon-Nayok