ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563


โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ รุ่นที่ 110 รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ Walk-in Exam

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ให้บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา
 
 
 
 
 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ตู้ปณ.33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001 โทรศัพท์ 075-378680-8 โทรสาร 075-378686 อีเมล์ nr.adoffice@stou.ac.th