www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2552 รุ่นที่ 3

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2552 รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2553 โดยมี รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. เป็นหัวหน้าวิทยากร มีนักศึกษาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าอบรมทั้งหมด 168 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com