ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2552 รุ่นที่ 3

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2552 รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2553 โดยมี รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. เป็นหัวหน้าวิทยากร มีนักศึกษาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าอบรมทั้งหมด 168 คน