ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น (ปี53 รุ่นที่1)

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น ปี 2553 รุ่นที่1 เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการถ่ายทอดความรู้ และแหล่งคนคว้าหาความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2553