www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น (ปี53 รุ่นที่1)

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น ปี 2553 รุ่นที่1 เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการถ่ายทอดความรู้ และแหล่งคนคว้าหาความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2553

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com