ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมออกหน่วยรับสมัคร

   

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 งานส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจง การออกหน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่เคลื่อนที่ให้แก่บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีะรรมราช เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง