www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการวิทยุ มสธ.

   

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553 นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมด้วย นายชินโชติ โสภณ ประชาสัมพันธ์ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนพรัตน์ ชูกลิ่น เลขานุการ ชมรมนักศึกษาจังหวัดชุมพร และ นางสาววรรภา เที่ยงธรรม ประฐานชมรมนักศึกษาจังหวัดตรัง ได้ร่วมเป็นวิทยากรในรายการคุยกับนักแนะแนว ออกอากาศทาง Web Casting มสธ. ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศ
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com