www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศ

   

ภาพบรรยากาศการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2553 ณ มสธ. นนทบุรี มีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การจัดแผนกิจกรรมชมรมนักศึกษา การบรรยายทางวิชาการ และชมรมนักศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดการแสดงชุดคนไทยหัวใจหนึ่งเดียว โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศ กว่า 400 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com