ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศ

   

ภาพบรรยากาศการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2553 ณ มสธ. นนทบุรี มีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การจัดแผนกิจกรรมชมรมนักศึกษา การบรรยายทางวิชาการ และชมรมนักศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดการแสดงชุดคนไทยหัวใจหนึ่งเดียว โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศ กว่า 400 คน