ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น (ปี53 รุ่นที่2)

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น ปี 2553 รุ่นที่2 เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการถ่ายทอดความรู้ และแหล่งคนคว้าหาความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553