ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต

   

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ป.บัณฑิต โดยมี รศ.ภณิดา มาประเสริฐ และ รศ.ดร.ประจวบจิตร คำจัตุรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากร และมีนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 312 คน